AHMET AĞIRAKÇA - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMET AĞIRAKÇA

Müellif toplam 20 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLVEHHÂB b. ABDURRAHMAN
Rüstemîler’in İbâzıyye kolunun ikinci imamı.
AHBÂR MECMÛA
Endülüs tarihiyle ilgili müellifi bilinmeyen bir eser.
AHMED ZEKÎ PAŞA
Mısırlı âlim ve edip.
ÂİR
Medine’nin güneyinde yer alan ve Medine hareminin sınırlarından birini teşkil eden dağ.
ALEM, Ümmü Fâtik
Yemen’in Zebîd şehri çevresinde hüküm süren Benî Necâh hânedanının son hükümdarı.
GASSÂNÎLER
200-636 yılları arasında Suriye’de hüküm süren hıristiyan Arap hânedanı.
HUMÂREVEYH b. AHMED b. TOLUN
Tolunoğulları hânedanının ikinci emîri (884-896).
İBN HATÎB en-NÂSIRİYYE
Fıkıh âlimi, kadı ve tarihçi.
İBN RÂİḲ
Abbâsî Devleti’nin ilk emîrü’l-ümerâsı.
İHŞÎD
Soğd ve Fergana emîrleriyle İhşîdî hükümdarlarına verilen bir unvan.
İHŞÎDÎLER
Mısır, Suriye ve Filistin’de 935-969 yılları arasında hüküm süren bir Türk hânedanı.
İYÂS b. MUÂVİYE
Emevîler’in Basra kadılarından.
KÂFÛR, Ebü’l-Misk
İhşîdî hükümdarı (966-968).
MÜNECCİMBAŞI, Ahmed Dede
Osmanlı âlimi, müneccim, mutasavvıf ve tarihçi.
NABATÎLER
Araplar’ın, yazılarını aldıkları ve dillerinden, dinlerinden etkilendikleri en yakın akrabaları.
RÂFİÎ, Abdurrahman b. Abdüllatîf
Mısırlı hukukçu, tarihçi ve siyaset adamı.
REBΑ b. YÛNUS
Abbâsî veziri.
SA‘DÎ, Abdurrahman b. Abdullah
Târîḫu’s-Sûdân adlı eseriyle tanınan Tinbüktülü tarihçi.
SELÛL (Benî Selûl)
Kahtânî ve Adnânîler’e mensup iki Arap kabilesi.
TEDMÜR
Suriye’de tarihî bir şehir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER