ÂKİF PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ÂKİF PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Şeyhi
ÇERKEŞÎ MUSTAFA EFENDİ
Halvetiyye-Şâbâniyye tarikatının Çerkeşiyye kolunun kurucusu.
Yenilik yaptığı nazım şekli
KASİDE
Arap, Fars ve Türk şiirinde en çok kullanılan eski ve uzun bir form.
Eserinin bulunduğu edebî tür
MÜNŞEAT
Mektup dahil her türlü resmî ve hususî yazıyı toplayan, yazım esaslarını gösteren eserlerin genel adı.
İçerisinde edebî metinlerine yer verilen eser
ISTILÂHÂT-ı EDEBİYYE
Muallim Nâci’nin (1850-1893) edebiyat terimlerini örnekleriyle açıklayan eseri.
Kendisine eserinde yer veren isim
MEMDUH, Abdülhalim
Edebiyat tarihçisi, şair ve yazar.
Kendisine eserinde yer veren isim
TÜRKGELDİ, Ali Fuat
Hâtıratı ve siyasî eserleriyle tanınan Osmanlı Devleti’nin son Mâbeyin başkâtiplerinden.
Kendisini yeni edebiyat akımının kurucusu gören edebiyatçılardan
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Kendisini yeni edebiyat akımının kurucusu gören edebiyatçılardan
EBÜZZİYÂ MEHMED TEVFİK
Gazeteci, matbaacı, mütercim ve yeni edebiyatın yayılıp tutunmasında hizmetleri geçen yayımcı.
Kendisini yeni edebiyat akımının kurucusu gören edebiyatçılardan
ŞEMSEDDİN SÂMİ
Tanzimat’tan sonraki Türk edebiyatının tanınmış gazetecisi, sözlükçü ve dil bilgini, tiyatro ve roman yazarı.
Kendisini yeni edebiyat akımının kurucusu gören edebiyatçılardan
MUALLİM NÂCİ
Şair; tenkit, lugat ve edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınan müellif.
Kendisini yeni edebiyat akımının kurucusu gören edebiyatçılardan
GIBB, Elias John Wilkinson
Osmanlı şiirine dair eseriyle tanınan İskoçyalı şarkiyatçı.
Kendisini eski tarz edebiyat içinde gören edebiyatçılardan
RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI
Feylesof lakabıyla tanınan II. Meşrutiyet devri şairi, edebiyatçı, felsefeci ve politikacı.
Kendisini eski tarz edebiyat içinde gören edebiyatçılardan
SÜLEYMAN NAZİF
II. Meşrutiyet dönemi şairi, yazar ve gazeteci.
Kendisini eski tarz edebiyat içinde gören edebiyatçılardan
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Kendisini eski tarz edebiyat içinde gören edebiyatçılardan
İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL
Son devir Osmanlı devlet adamları, şairleri, mûsikişinasları ve hattatları üzerine biyografileri ve tarih bilgisiyle tanınmış âlim.
Kendisini eski tarz edebiyat içinde gören edebiyat tarihçisi
LEVEND, Agâh Sırrı
Eğitimci, edebiyat tarihçisi ve dilci.
Kendisini eski tarz edebiyat içinde gören edebiyat tarihçisi
TANPINAR, Ahmet Hamdi
Cumhuriyet dönemi şairi, romancı, deneme yazarı ve edebiyat tarihçisi.
Kendisini eski tarz edebiyat içinde gören edebiyat tarihçisi
KAPLAN, Mehmet
Edebiyat tarihçisi, tenkitçi ve yazar.
Divan-ı Hümâyun dairesinde yer aldığı padişah
MAHMUD II
Osmanlı padişahı (1808-1839).
Çağdaşı ve siyasi rakibi
PERTEV MEHMED SAİD PAŞA
Osmanlı devlet adamı.
Çağdaşı ve siyasi rakibi
MEHMED EMİN RAUF PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Çağdaşı
ŞEYH MÜŞTÂK
Kādiriyye tarikatının Müştâkıyye kolunun kurucusu, şair.
Bürokrasiye alınmasına aracı olduğu isim
MİDHAT PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Bosna’da birlikte görev yaptığı isim
ÇAYLAK TEVFİK
Türk folklor derlemelerinin öncüsü, biyografi-tarih müellifi, gazeteci ve mizah yazarı.
İlk bakanlığını yaptığı kurum
HARİCİYE NEZÂRETİ
Osmanlı Devleti’nde 1836’da kurulan ve Cumhuriyet döneminde Dışişleri Bakanlığı adını alan teşkilât.
Yargılandığı kurumsal merci
MECLİS-i VÂLÂ-yı AHKÂM-ı ADLİYYE
II. Mahmud’un kurduğu, reformları planlayıp icrasını denetleyen yüksek yasama ve yargı organı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER