ALÂ YEDEY ADL - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALÂ YEDEY ADL

على يدي عدل
Müellif:
ALÂ YEDEY ADL
Müellif: ABDULLAH AYDINLI
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 07.12.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ala-yedey-adl
ABDULLAH AYDINLI, "ALÂ YEDEY ADL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ala-yedey-adl (07.12.2023).
Kopyalama metni

Bu tabir bir Arap darbımeselinden alınmıştır. Rivayete göre Arap meliklerinden Tübba‘, öldürtmek istediği kimseleri muhafızı Adl b. Cez’e teslim edermiş. Başlangıçta, “Adl’in eline düşen kimsenin hayatından ümit kesmek gerekir” mânasında kullanılan bu tabir, daha sonra hayatından ümit kesilen herkes için söylenegelmiştir. Hakkında bu tabir kullanılan râvinin rivayet ettiği hiçbir hadise güvenilmez; hatta bu hadislerin başka yollarla rivayet edilmiş olup olmadığını tesbit (i‘tibar) için bile yazılması uygun görülmez.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 70.

, II, 550.

Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî, Telḳīḥu fühûmi ehli’l-es̱er (nşr. Ali Hasan), Kahire 1975, s. 711.

Sehâvî, Fetḥu’l-muġīs̱, Kahire 1388/1968, I, 349.

Leknevî, er-Refʿ ve’t-tekmîl (nşr. Abdülfettâh Ebû Gudde), Halep 1388/1968, s. 127.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 311-312 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER