ALÂEDDİN ALİ ESVED - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALÂEDDİN ALİ ESVED

علاء الدين علي الأسود
Müellif:
ALÂEDDİN ALİ ESVED
Müellif: AHMET ÖZEL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 19.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/alaeddin-ali-esved
AHMET ÖZEL, "ALÂEDDİN ALİ ESVED", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/alaeddin-ali-esved (19.07.2024).
Kopyalama metni

Afyonkarahisarlı olup Kara Hoca lakabıyla meşhurdur. Babasının adı Ömer’dir. Tahsilini İran’da yaptı. Orhan Gazi zamanında Anadolu’ya geldi ve İznik Medresesi’ne müderris tayin edildi. Talebeleri arasında oğlu Niksârî Hasan Paşa ile Molla Fenârî de bulunmaktadır. 26 Muharrem 800 (19 Ekim 1397) tarihinde vefat eden Ali Esved, İznik Şerefzâde mahallesindeki türbesinde medfundur.

Eserleri. 1. el-ʿİnâye. Burhânüşşerîa Mahmûd b. Sadrüşşerîa el-Evvel’in Hanefî fıkhına dair Viḳāyetü’r-rivâye adlı eserine yaptığı şerhtir. İki cilt olan bu eserin Süleymaniye Kütüphanesi’nde yazma nüshaları vardır (Fâtih, nr. 1883-1884; Cârullah Efendi, nr. 765-766).

2. Künûzü’l-envâr. Sultan Murad adına kaleme alınan Rumûzü’l-esrâr adlı fıkıh usulüne dair bir eserin şerhidir. Yazma bir nüshası Nuruosmaniye Kütüphanesi’ndedir (nr. 1334, 334 varak). 4 Zilhicce 769 (21 Temmuz 1368) tarihinde istinsah edilen bu nüshanın mukaddimesinde asıl metnin Ebû Bekir b. İbrâhim’e ait olduğu belirtilmektedir. Ali Esved ayrıca Hatîb el-Kazvînî’ye ait el-Îżâḥ fi’l-meʿânî ve’l-beyân adlı eserle (bk. Keşfü’ẓ-ẓunûn, I, 211) Celâleddin Ömer el-Habbâzî’nin fıkıh usulüne dair el-Muġnî adlı kitabını da şerhetmiştir (bk. Brockelmann, I, 657).


BİBLİYOGRAFYA

, s. 29-30.

, I, 211; II, 1749, 2021.

, s. 116.

, I, 726.

, I, 351.

, I, 657.

, VI, 291.

“Alâüddin Esved”, , I, 166.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 319 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER