« Madde sayfasına git

ALÂEDDİN BEY ile İLİŞKİLİ MADDELER

Mensup olduğu hânedan
KARAMANOĞULLARI
1256-1474 yılları arasında Niğde, Karaman, Konya, İç İl, Taşili ve Alanya yörelerinde hüküm süren hânedan ve beylik.
Babasının dedesi
KARAMAN BEY
Karamanoğulları Beyliği’nin kurucusu Türkmen beyi.
Uzun yıllar mücadele ettiği, kızı ile evlendiği Osmanlı padişahı
MURAD I
Osmanlı padişahı (1362-1389).
Hakkında bilgi veren tarihçi
ŞİKÂRÎ
Karamanoğulları Tarihi diye bilinen eserin müellifi.
Beylik merkezi
KARAMAN
İç Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu bir kesimi İç Anadolu, diğer kesimi Akdeniz bölgesinde bulunan il.
Topraklarının büyük bir kısmını ele geçirdiği beylik
ERETNAOĞULLARI
1335-1381 yılları arasında Sivas ve Kayseri merkez olmak üzere Anadolu’da hüküm süren bir Türk beyliği.
Mücadele ettiği kişi
KADI BURHÂNEDDİN
Kendi adıyla anılan devletin kurucusu, âlim ve şair.
Hakkında bilgi veren tarihçi
ESTERÂBÂDÎ, Azîz b. Erdeşîr
Bezm ü Rezm adlı eseriyle tanınan İranlı tarihçi ve şair.
Eşi Melek Hatun (Nefîse Sultan) tarafından yaptırılan medrese
HATUNİYE MEDRESESİ
Karaman’da XIV. yüzyıla ait medrese.
Toprakları üzerine Osmanlılar'la mücadele ettiği beylik
HAMÎDOĞULLARI
XIII. yüzyılın sonlarına doğru Isparta, Burdur ve Eğridir yöresinde kurulan Türkmen beyliği.
Kayınbiraderi; mağlup olduğu Osmanlı padişahı
BAYEZİD I
Yıldırım lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1389-1403).
Ankara'ya saldırarak esir aldığı kişi
TİMURTAŞ PAŞA
Osmanlı beylerbeyi.
Elçi gönderip bağlılığını bildirdiği hükümdar
TİMUR
Timurlu hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1370-1405).
Kabri üzerine türbe yaptırdığı mutasavvıf
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-i RÛMÎ
Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şair.
ALÂEDDİN BEY TÜRBESİ
Karaman’da Hisar mahallesinde XIV. yüzyıl sonlarına ait türbe.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER