ALİ et-TABERÎ

علي الطبري
Müellif:
ALİ et-TABERÎ
Müellif: MUSTAFA FAYDA
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 30.05.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-et-taberi--tarihci
MUSTAFA FAYDA, "ALİ et-TABERÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-et-taberi--tarihci (30.05.2020).
Kopyalama metni
Mekke’de doğdu. Küçük yaşta hâfız oldu; başta babası olmak üzere zamanının Mekke’deki en meşhur âlimlerinden dinî ilimlerle Arap dili ve edebiyatı sahalarında dersler aldı. Aile geleneğini devam ettirerek ölümüne kadar Mekke’de ders verip talebe yetiştirdi. Mekke’de öldü ve Cennetü’l-Muallâ’daki aile kabristanına defnedildi.

Ali b. Abdülkādir’in Kâbe ve Mekke tarihine dair kitapları yanında şiirlerini topladığı bir de divanı vardır. Henüz basılmamış olan eserleri şunlardır: el-Ercü’l-miskî ve’t-târîḫu’l-Mekkî fî aḫbâri’l-Ḥarem ve’l-Kâʿbe ve terâcimi’l-mülûk ve’l-ḫulefâʾ; el-Aḳvâlü’l-muʿallime fî vūkuʿi’l-Kâʿbeti’l-muʿazzama; Tuḥfetü’l-kirâm bi-aḫbâri ʿimâreti’s-saḳf ve’l-bâb mine’l-Beyti’l-harâm; el-Cevâhirü’l-munaẓẓama bi-fażîleti’l-Kâʿbeti’l-muʿaẓẓama; Risâle fî beyâni’l-ʿimâreti’l-vâkıʿati baʿde suḳūṭi’l-Kâʿbe; Şennü’l-gāre ʿalâ mâniʿi nasbi’s-sitâre li’l-Kâʿbe; Şerḥu’ṣ-ṣudûr ve tenvîrü’l-ḳulûb fi’l-aʿmâli’l-mükeffire li’l-müteʾaḫḫiri ve’l-müteḳaddimi mine’ẕ-ẕünûb (divan) ve San‘a’daki el-Câmiü’l-kebîr’de Mütevekkiliyye Kütüphanesi’nde bulunan Fevâʾidü’n-neyl bi-fezâʾili’l-ḫayl.

BİBLİYOGRAFYA
Muhibbî, Ḫulâṣatü’l-es̱er, II, 457-464; III, 161-166; Hediyyetü’l-ʿârifîn, I, 759; Îżâḥu’l-meknûn, I, 57, 114, 256, 380; II, 45, 58, 211; Halil Yahyâ Nâmî, el-Biʿs̱etü’l-Mıṣriyye li-taṣvîri’l-maḫṭûṭâti’l-ʿArabiyye fî bilâdi’l-Yemen, Kahire 1952, s. 34; Brockelmann, GAL Suppl., II, 1036; Ziriklî, el-Aʿlâm, V, 115; Kehhâle, Muʿcemü’l-müʾellifîn, VII, 126.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul'da basılan 2. cildinde, 454 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER