« Madde sayfasına git

ÂLÎ MUSTAFA EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Doğduğu yer
GELİBOLU
Çanakkale iline bağlı ilçe merkezi.
Şehzadeliği sırasında divan kâtipliğini yaptığı ve Heft Meclis isimli eserinde cülûsunu anlattığı padişah
SELİM II
Osmanlı padişahı (1566-1574).
Heft Meclis isimli eserinde Sigetvar Seferi’ni ve ölümünü anlattığı padişah
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Şehzadeliğinden itibaren yakın ilişki içinde olduğu ve bazı eserlerini sunduğu padişah
MURAD III
Osmanlı padişahı (1574-1595).
Câmiu’l-buhûr der Mecâlis-i Sûr adlı eserinde şehzadeliğinde elli iki gün süren sünnet düğününü anlattığı padişah
MEHMED III
Osmanlı padişahı (1595-1603).
Divan kâtibi olarak yanında görev yaptığı kişi
LALA MUSTAFA PAŞA
Kıbrıs, Şirvan ve Gürcistan fâtihi unvanıyla anılan Osmanlı veziri.
Heft Meclis adlı eserini sunduğu sadrazam
SOKULLU MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Hocası
SÜRÛRÎ, Muslihuddin Mustafa
Osmanlı âlimi ve divan şairi.
Edebî terbiye aldığı şair
HAYÂLÎ BEY
Divan şairi.
KÜNHÜ’l-AHBÂR
Âlî Mustafa Efendi’nin (ö. 1008/1600) dünya tarihi olarak kaleme aldığı eseri.
MENÂKIB-ı HÜNERVERÂN
Âlî Mustafa Efendi’nin (ö. 1008/1600) hat ve hattatlar, müzehhip, nakkaş ve mücellitlere dair eseri.
Eyyühe’l-veled adlı risâlesini tercüme ettiği âlim
GAZZÂLÎ
Eş‘arî kelâmcısı, Şâfiî fakihi, mutasavvıf, filozoflara yönelttiği eleştirilerle tanınan İslâm düşünürü.
İşrâku’t-tevârîḫ adlı eserini Zübdetü’t-tevârîh adıyla genişletip tercüme ettiği müellif
ÎCÎ, Adudüddin
Kelâm, usul ve dil âlimi, muhakkik.
Şiirlerinde sevgisini dile getirdiği isim
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-i RÛMÎ
Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şair.
Künhü’l-ahbâr'ın kaynakları arasında zikrettiği isimlerden
ÂŞIKPAŞAZÂDE
Osmanlı tarih yazarı.
Künhü’l-ahbâr'ın kaynakları arasında zikrettiği isimlerden
RÛHÎ ÇELEBİ
Osmanlı tarihçisi, şair ve ilim adamı.
Künhü’l-ahbâr'ın kaynakları arasında zikrettiği isimlerden
NEŞRÎ
Osmanlı tarihçisi.
Künhü’l-ahbâr'ın kaynakları arasında zikrettiği eserlerden
eş-ŞEKĀİKU’n-NU‘MÂNİYYE
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) Osmanlı ulemâ ve meşâyihine dair biyografik eseri.
Rubâîlerine Farsça nazîre yazdığı şair
ÖMER HAYYÂM
İranlı âlim, şair ve filozof.
Gazellerine nazîreler yazdığı İranlı şair
HÂFIZ-ı ŞÎRÂZÎ
İran’ın önde gelen lirik şairlerinden.
Yetişmesine tesir ettiği şair
NEF‘Î
Hiciv ve kasideleriyle ünlü divan şairi.
Şairler tezkiresine girmesini sağlayan yazar
AHDÎ
Gülşen-i Şuarâ tezkiresinin müellifi ve şair.
Edebiyat tarihlerine girmesine vesile olan yazar
İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL
Son devir Osmanlı devlet adamları, şairleri, mûsikişinasları ve hattatları üzerine biyografileri ve tarih bilgisiyle tanınmış âlim.
Hâlâtü’l-Kahire mine’l-âdâti’z-zâhire ve Nushatü’s-selâtîn adlı eserlerini neşreden türkolog
TIETZE, Andreas
Avusturyalı Türkolog, Türk dili ve halk edebiyatı âlimi, sözlükçü.
Mensup olduğu edebî gelenek
DİVAN EDEBİYATI
Türk edebiyatının İslâm medeniyeti dairesinde Arap ve Fars edebiyatları yanında meydana getirdiği büyük edebiyat kolu.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.