ALİ SUÂVİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ALİ SUÂVİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Yazarlık yaptığı ve sonrasında sahibi olduğu gazete
MUHBİR
1867’de İstanbul’da, 1868’de Londra’da yayımlanan siyasî gazete.
Yazarlık yaptığı gazetelerden
BASÎRET
Ali Efendi tarafından 1870-1908 yılları arasında İstanbul’da iki devre halinde yayımlanan gazete.
Yazarlık yaptığı gazetelerden
HÜRRİYET
Yeni Osmanlılar Cemiyeti mensupları tarafından 1868-1870 yılları arasında Londra ve Cenevre’de yayımlanan gazete.
Yazarlık yaptığı gazetelerden
TASVÎR-i EFKÂR
Şinâsi (ö. 1871) tarafından yayımlanan ilk Türkçe gazetelerden.
Gazetede tefrika halinde yayımladığı eser
MUHÂKEMETÜ’l-LUGATEYN
Ali Şîr Nevâî’nin (ö. 906/1501) Farsça ile Türkçe’yi bazı yönlerden karşılaştırdığı eseri.
Eser verdiği edebî tür
SALNÂME
Osmanlılar’da resmî ve özel kurumlar tarafından yayımlanan yıllıklar.
Osmanlı’da öncülüğünü yaptığı yayın türü
ANSİKLOPEDİ
Çeşitli alanlarda bilgi edinme ihtiyacına özlü şekilde cevap veren bir müracaat eseri türü.
Tertîbü’l-ʿUlûm adlı eserini Türkçe’ye tercüme ettiği isim
SAÇAKLIZÂDE MEHMED EFENDİ
Osmanlı âlimi.
Takvîmü’t-Tevârîh adlı eserini zeyil ilavesiyle neşrettiği isim
KÂTİB ÇELEBİ
XVII. yüzyıl Türk ilim dünyasının müsbet düşünceyi temsil eden büyük siması ve çeşitli konulara dair pek çok eserin müellifi.
Sefâretnâme’sini hâşiyelerle neşrettiği devlet adamı
YİRMİSEKİZ ÇELEBİ MEHMED EFENDİ
Türk diplomatı, siyaset ve devlet adamı.
Osmanlı yönetimine yönelik uyarı mektuplarını Türkçe’ye tercüme ederek yayımladığı isim
URQUHART, David
Türkler’le ilgili eserleriyle tanınan İngiliz gazetecisi, yazar ve diplomat.
Mensubu olduğu siyasî topluluk
YENİ OSMANLILAR CEMİYETİ
1865-1876 yılları arasında Osmanlı aydınlarının idareye karşı oluşturduğu muhalif topluluk.
Benimsediği siyasî ideoloji
TÜRKÇÜLÜK
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde entelektüel düzeyde başlayan, daha sonra siyasal ve ideolojik boyut kazanan hareket, pantürkizm.
Savunduğu düşünce
İTTİHÂD-ı İSLÂM
XIX. yüzyılın ikinci yarısında özellikle II. Abdülhamid döneminde müslümanlar arasında birlik sağlayarak sömürgeciliğe karşı koymayı amaçlayan siyaset için kullanılan tabir.
Ölümüne yol açan olay
ÇIRAĞAN VAK‘ASI
Çırağan Sarayı’nda göz hapsinde tutulan V. Murad’ı kaçırma teşebbüsü.
Desteğini gördüğü devlet adamı
MUSTAFA FÂZIL PAŞA
Osmanlı devlet adamı.
Yeni Osmanlılar içerisinde birlikte hareket ettiği şair ve yazarlardan
ÂGÂH EFENDİ, Çapanzâde
Tercümân-ı Ahvâl gazetesini yayımlayan gazeteci.
Yeni Osmanlılar içerisinde birlikte hareket ettiği, sonrasında ayrıştığı isimlerden
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Yeni Osmanlılar içerisinde birlikte hareket ettiği, sonrasında ayrıştığı isimlerden
ZİYÂ PAŞA
Tanzimat devri devlet ve fikir adamı, gazeteci ve şair.
Meşrutî yönetim konusunda hemfikir olduğu, sonrasında ayrıştığı devlet adamı
MİDHAT PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Tenkit ettiği ve muhalif olduğu devlet adamı
ÂLÎ PAŞA, Mehmed Emin
Osmanlı sadrazamı.
Kendisini II. Abdülhamid’e takdim eden isim
SAİD PAŞA, Eğinli
II. Abdülhamid’in mâbeyin müşiri.
Dostu
JOHNSTONE, H. A. Munro Butler
Türk dostu İngiliz milletvekili, yazar.
Muhbir gazetesinde birlikte çalıştığı isimlerden
ÇAYLAK TEVFİK
Türk folklor derlemelerinin öncüsü, biyografi-tarih müellifi, gazeteci ve mizah yazarı.
Muhalif olduğu padişah
ABDÜLAZİZ
Osmanlı padişahı (1861-1876).
Muhalif olduğu padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Yeniden tahta çıkarılması için kaçırma teşebbüsünde bulunduğu padişah
MURAD V
Osmanlı padişahı (1876).
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER