ÂMİRÎ, Yahyâ b. Ebû Bekir - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÂMİRÎ, Yahyâ b. Ebû Bekir

يحيى بن أبي بكر العامري
ÂMİRÎ, Yahyâ b. Ebû Bekir
Müellif: ABDÜLKERİM ÖZAYDIN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 20.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/amiri-yahya-b-ebu-bekir
ABDÜLKERİM ÖZAYDIN, "ÂMİRÎ, Yahyâ b. Ebû Bekir", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/amiri-yahya-b-ebu-bekir (20.04.2024).
Kopyalama metni

816’da (1413) Yemen’in Haraz nahiyesinde doğdu. Ebü’l-Feth el-Merâgī, Ali b. İbrâhim en-Nahvî, Muhammed b. Ebü’l-Gays el-Kirmânî, Hâfız b. Fehd el-Mekkî ve babasından fıkıh, hadis, tarih ve tıp öğrenimi gördü. Çeşitli sahalarda eser veren müellif devrinde Yemen’in önde gelen âlimlerindendi. Haraz’da vefat etti.

Eserleri. 1. er-Riyâżü’l-müsteṭâbe fî maʿrifeti men revâ fi’ṣ-ṣaḥîḥayn mine’ṣ-ṣaḥâbe. Rivayet ettikleri hadisler Ṣaḥîḥ-i Buḫârî ile Ṣaḥîḥ-i Müslim’de yer alan ashap hakkında bilgi veren eser ilk defa Ömer Ebû Hacele tarafından yayımlanmıştır (Bhopal 1303). Eser daha sonra da basılmıştır (Katar 1400).

2. Behcetü’l-meḥâfil ve buġyetü’l-emâs̱il fî telḫîṣi’s-siyer ve’l-muʿcizât ve’ş-şemâʾil. Müellifin 855’te (1451) tamamladığı siyer ve fıkhî meselelere dair olan bu eser Cemâleddin Muhammed el-Eşhar el-Yemenî’nin şerhiyle birlikte neşredilmiştir (I-II, Mısır 1330).

3. Ġurbâlü’z-zamân. Hicretten itibaren VII. yüzyılın ortalarına kadar meydana gelen olayları ihtiva eder.

4. Beyânü’l-iʿtiḳād ve mâ yeks̱üru ileyhi iḥtiyâcü’l-ʿibâd. Kelâmla ilgili olan bu eserde akaid meseleleriyle küfür ve irtidadı gerektiren sözler (elfâz-ı küfür) üzerinde durulmaktadır (Süleymaniye Ktp., Mihrişah Sultan, nr. 439/8; Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 1120/2).

Diğer bazı eserleri de şunlardır: el-ʿUded fîmâ lâ yestaġnî ʿanhü aḥad (Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 949), et-Tuḥfetü’l-câmiʿa li’l-müfredâti’ṭ-ṭıbbi’n-nâfiʿa, Vesîletü’ṭ-ṭâlib ilâ neyli’l-meṭâlib, Buġyetü’l-merâm fî sîreti seyyidi’l-enâm.


BİBLİYOGRAFYA

, X, 224.

, s. 258.

, II, 327.

, II, 1261.

, II, 225-226.

, I, 203; II, 96.

, IX, 168.

, XIII, 187-188.

, II, 62-63.

, s. 207-208.

, IV, 109.

M. Ullmann, Die Medizin im Islam, Leiden 1970, s. 286.

Eymen Fuâd Seyyid, Meṣâdiru târîḫi’l-Yemen fi’l-ʿaṣri’l-İslâmî, Kahire 1974, s. 185.

, II, 1131.

Metin Yurdagür, Bibliyografik Bir Kelâm Tarihi Denemesi, İstanbul 1989, s. 120-121.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 72 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER