AMÛDİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

AMÛDİYYE

العمودية
Müellif:
AMÛDİYYE
Müellif: NİHAT AZAMAT
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 07.12.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/amudiyye
NİHAT AZAMAT, "AMÛDİYYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/amudiyye (07.12.2023).
Kopyalama metni

Hadramutlu olduğu bilinen Ebû Îsâ el-Amûdî’nin hayatı ve tarikatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Yalnız Abdullah el-Ayderûs, es-Silsiletü’l-ḳuddûsiyye adlı eserinde Şeyh Amûdî’nin tasavvufa intisabı hakkında şu bilgiyi verir: Medyeniyye tarikatının kurucusu Ebû Medyen el-Mağribî (ö. 590/1194), halifesi Seyyid Muhammed el-Fakīh’e, “Hadramut’a git, oradaki dostlarımıza hırka giydir, yolculuk sırasında vefat edebilirsin, ancak sana verdiğim bu görevi yapacak birini bul ve mutlaka oraya gönder” demiş. Hadramut’a gitmek üzere yola çıkan Muhammed Fakīh Mekke’de hastalanmış, yanında bulunan talebesi Şeyh Abdullah es-Sâlih’e Hadramut’a gitmesini söylemiştir. Tarikatın kurucusu Ebû Îsâ el-Amûdî de Hadramut’ta Şeyh Abdullah es-Sâlih’e intisap etmiştir. es-Silsiletü’l-ḳuddûsiyye’den naklen Tibyân’da bu olayı anlatan Harîrîzâde Amûdiyye’nin Medyeniyye tarikatının bir kolu olduğunu, ancak silsilesini bulamadığını söyler. Zebîdî ise Şeyh Abdürrezzâk el-Merzûkī vasıtasıyla Amûdiyye’ye intisabı olduğunu belirterek tarikatın Ebû Îsâ el-Amûdî ve Ebû Medyen’e ulaşan silsilesini zikreder.


BİBLİYOGRAFYA

, II, vr. 302a-b.

, vr. 89a.

a.mlf., , vr. 246a.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 99 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER