ÂMÜLÎ, Şemseddin - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÂMÜLÎ, Şemseddin

شمس الدين الآملي
Müellif:
ÂMÜLÎ, Şemseddin
Müellif: MUSTAFA ÇAĞRICI
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 21.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/amuli-semseddin
MUSTAFA ÇAĞRICI, "ÂMÜLÎ, Şemseddin", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/amuli-semseddin (21.02.2024).
Kopyalama metni

Kaynaklarda hakkında fazla bilgi yoktur. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Moğol Hakanı Muhammed Olcaytu’nun iktidarı döneminde (1304-1316) onun tarafından kurulan Sultaniye şehrinde müderrislik yapmıştır.

Mirza Abdullah Efendi Riyâżü’l-ʿulemâʾda (III, 312) adları ve nisbelerinin aynı olması sebebiyle Şemseddin el-Âmülî ile ondan 200 yıl kadar sonra Safevî Hükümdarı I. Şah Tahmasb döneminde (1574-1576) yaşamış olan İzzeddin Muhammed b. Mahmûd el-Âmülî’nin birbirine karıştırılabileceğinden kaygılanarak ikisini de kısaca tanıtmak istemişse de aynı hataya kendisi de düşmüştür. Zira o, Şüşterî’nin Mecâlisü’l-müʾminîn’de İzzeddin el-Âmülî’yi tanıttığını belirtiyorsa da burada tanıtılan kişi Şemseddin el-Âmülî olup öteki Âmülî’den söz edilmemiştir. Mirza Abdullah, Şemseddin el-Âmülî’nin Sünnî olduğunu ifade ediyor; oysa Mecâlisü’l-müʾminîn’e bakılırsa bu da yanlıştır. Çünkü bu eserde Şiî müellif Tüsterî, Şemseddin el-Âmülî’yi kısaca tanıttıktan sonra onu Şîa’nın büyük bir savunucusu olarak takdim etmekte, özellikle devrin önde gelen Sünnî kelâmcı ve filozoflarından Adudüddin el-Îcî’nin şahsında “Ehl-i beyt’in düşmanları” diye itham ettiği Sünnî âlimlere yönelttiği tenkitlerden tarafgir ifadelerle ve geniş olarak söz etmektedir.

Bu iki âlim sonraki bazı kaynaklarda da birbirine karıştırılmıştır. Nitekim hem Mecâlisü’l-müʾminîn’de hem de Riyâżü’l-ʿulemâʾda Şemseddin el-Âmülî’nin eserleri arasında Nefâʾisü’l-fünûn da gösterildiği, ayrıca Kâtib Çelebi de Nefâʾisü’l-fünûn’un müellifini Şemseddin veya İzzeddin unvanını zikretmeden Âmülî nisbesiyle kaydettiği halde (, II, 1966) İsmâil Paşa müellifin adını yanlışlıkla İzzeddin el-Âmülî olarak yazmış (, II, 159), aynı hatayı Kehhâle de tekrarlamıştır (Muʿcemü’l-müʾellifîn, XI, 314). Halbuki özellikle Mirza Abdullah Efendi Nefâʾisü’l-fünûn’un İzzeddin el-Âmülî’ye ait olmadığını açıkça belirtmiş, bu zatın Hz. Ali’nin sözlerine dair Nehcü’l-belâġa’nın Farsça şerhi olan er-Risâletü’l-ḥaseniyye fi’l-uṣûli’d-dîniyye ve fürûʿi’l-ʿibâdât’ın müellifi olduğunu kaydetmiştir.

Eserlerini Farsça olarak yazmış olan Şemseddin el-Âmülî’nin kendisini tanıtan en önemli eseri, 1342’de tamamladığı ilimler ansiklopedisi mahiyetindeki Nefâʾisü’l-fünûn fî ʿarâʾisi’l-ʿuyûn’dur. Bundan başka İbn Sînâ’nın el-Ḳānûn fi’ṭ-ṭıbb’ını, bu filozofun talebelerinden Şerefeddin el-Îlâkī’nin, el-Ḳānûn’un birinci kısmından seçmeler yaparak hazırladığı el-Fuṣûlü’l-Îlâḳıyye fî külliyyâti’ṭ-ṭıbb’ı ve İbnü’l-Hâcib’in Muḫtaṣarü’l-müntehâ veya Muḫtaṣaru Uṣûli İbni’l-Ḥâcib adlarıyla tanınan Müntehe’s-sûl ve’l-emel fî ʿilmeyi’l-uṣûl ve’l-cedel adlı meşhur eserini şerhetmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

Şüşterî, Mecâlisü’l-müʾminîn, Tahran 1365 hş., II, 213-216.

Mirza Abdullah Efendi el-İsfahânî, Riyâżü’l-ʿulemâʾ ve ḥıyâżü’l-fużalâʾ (nşr. Ahmed el-Hüseynî), Kum 1401, I, 13-15; III, 312.

, II, 1266, 1313, 1966.

, II, 159; GAL Suppl., I, 824, 826.

, XI, 314.

, III/1, s. 632-633.

, X, 56.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 100 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER