A‘REC, Humeyd b. Kays - TDV İslâm Ansiklopedisi

A‘REC, Humeyd b. Kays

حميد بن قيس الأعرج
Müellif:
A‘REC, Humeyd b. Kays
Müellif: İSMAİL KARAÇAM
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 04.12.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/arec-humeyd-b-kays
İSMAİL KARAÇAM, "A‘REC, Humeyd b. Kays", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/arec-humeyd-b-kays (04.12.2022).
Kopyalama metni

Babası Kays, Zübeyr b. Avvâm’ın mevâlîsinden olduğu için, onun mensup bulunduğu kabileden dolayı Esedî nisbesiyle de anılır. Kıraat ilmini Mücâhid b. Cebr’den öğrenerek bu kıraati ona üç defa arzetmiş ve hayatı boyunca sadece Mücâhid’in kıraatini okutup rivayet etmiştir. Bu sahada yetiştirdiği en meşhur talebeleri Süfyân b. Uyeyne ile yedi kıraat imamlarından Ebû Amr b. Alâ’dır. Her ikisi de kıraati ondan arz yoluyla almışlardır. Süfyân b. Uyeyne’nin söylediğine göre Mekkeliler’in içinde İbn Kesîr ile A‘rec’den daha iyi Kur’an bilen yoktu. Hadis tahsil ettiği hocaları arasında Zührî, Muhammed b. İbrâhim et-Teymî, Amr b. Şuayb ve Muhammed b. Münkedir gibi muhaddisler; hadis okuttuğu talebeleri arasında da Ebû Hanîfe, Süfyân es-Sevrî, Mâlik b. Enes, Ca‘fer es-Sâdık ve Ma‘mer b. Râşid gibi meşhur âlimler vardır. Rivayetleri Kütüb-i Sitte’de mevcut olup meşhur hadis tenkitçileri tarafından güvenilir bir muhaddis olarak tanıtılmaktadır.


BİBLİYOGRAFYA

, V, 486.

, III, 227-228.

, II, 686-687.

, I, 9798.

, I, 265.

, III, 46-47.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 351 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER