ASHÂB-ı AHRUF - TDV İslâm Ansiklopedisi

ASHÂB-ı AHRUF

أصحاب أحرف
Müellif:
ASHÂB-ı AHRUF
Müellif: ABDULLAH AYDINLI
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 27.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ashab-i-ahruf
ABDULLAH AYDINLI, "ASHÂB-ı AHRUF", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ashab-i-ahruf (27.02.2024).
Kopyalama metni

Hadislerin Hz. Peygamber’den duyulduğu şekilde rivayet edilmesi ve hiçbir lafız değişikliği yapılmaması gereğini savunan âlimler vardır. Bunlar bazı râvilerin hataları sonucu hadislerde ifade bozuklukları (lahn) meydana gelmiş olsa bile, bunları düzeltmeye kalkmadan, hocadan duyulduğu şekilde rivayet edilmesini zorunlu görürler. Hadis metinlerini bir şekilde rivayet edenler anlamına gelen ashâb-ı ahrufa misal olarak Recâ b. Hayve, Kāsım b. Muhammed ve Muhammed b. Sîrîn gibi şahıslar zikredilebilir. Onlar hadisin metnindeki bir “vav” veya bir “elif”in bile değiştirilmesini kabul etmedikleri gibi; bir kelimenin yerine onun eş anlamlısını koyarak rivayet etmeyi, diğer bir ifadeyle hadisin mâna ile rivayetini doğru görmezler; gökten yüzükoyun yere düşmeyi, hadisin metninde yapılacak en küçük bir harf değişikliğine tercih edeceklerini ifade ederler.


BİBLİYOGRAFYA

Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifâye, Haydarâbâd 1357, s. 171-182.

Sehâvî, Fetḥu’l-muġīs̱, Kahire 1388/1968, II, 234.

Subhî es-Sâlih, Hadîs İlimleri ve Hadîs Istılahları (trc. M. Yaşar Kandemir), Ankara 1973, s. 63-69.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 465 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER