ATÂ b. YESÂR - TDV İslâm Ansiklopedisi

ATÂ b. YESÂR

عطاء بن يسار
Müellif:
ATÂ b. YESÂR
Müellif: AHMET ÖZEL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 21.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ata-b-yesar
AHMET ÖZEL, "ATÂ b. YESÂR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ata-b-yesar (21.02.2024).
Kopyalama metni

Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmayan Atâ b. Yesâr 19 (640) yılında doğdu. Babası ve fukahâ-yi seb‘adan olan kardeşi Süleyman gibi o da Hz. Peygamber’in zevcesi Meymûne bint Hâris el-Hilâliyye’nin mevlâsı idi. Tâbiîn devri Medine fıkıh âlimleri arasında önemli bir yeri bulunan ve rivayetleri Kütüb-i Sitte’de yer alan Atâ, aynı zamanda çok hadis rivayet edenlerden olup güvenirliği konusunda İbn Maîn, Ebû Zür‘a, Nesâî, İbn Hibbân ve diğer hadis âlim ve münekkitleri ittifak etmişlerdir. Rivayette bulunduğu kimseler arasında Hz. Âişe, Meymûne, İbn Mes‘ûd, Ebû Hüreyre, Ebû Eyyûb el-Ensârî, Zeyd b. Sâbit, Üsâme b. Zeyd, Zeyd b. Hâlid, Ebû Saîd el-Hudrî, İbn Ömer, İbn Abbas, Muâz b. Cebel, Ebû Zer, Ebü’d-Derdâ ve Ubâde b. Sâmit gibi büyük sahâbîler yer almaktadır. Ondan da Amr b. Dînâr, Zeyd b. Eslem, Ebû Seleme b. Abdurrahman, Muhammed b. Ebû Harmele, Yezîd b. Abdullah, Şureyk b. Ebû Nemir gibi birçok hadis âlimi rivayette bulunmuşlardır.

103 (721) yılında İskenderiye’de seksen dört yaşlarında vefat eden Atâ b. Yesâr’ın ölüm tarihinin 94, 97 veya 104 olduğuna dair farklı rivayetler de vardır.


BİBLİYOGRAFYA

, V, 173-175.

, VI, 461.

, s. 138, 441, 459.

, VI, 338.

, I/1, s. 335.

, I, 90.

a.mlf., , IV, 448-449.

, I, 513.

, VII, 217-218.

, s. 41.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 4. cildinde, 37-38 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER