ATSIZ, Hüseyin Nihal - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ATSIZ, Hüseyin Nihal ile İLİŞKİLİ MADDELER

Takip ettiği düşünce çizgisi
TÜRKÇÜLÜK
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde entelektüel düzeyde başlayan, daha sonra siyasal ve ideolojik boyut kazanan hareket, pantürkizm.
Karşı çıktığı düşünce çizgisi
SOSYALİZM
Hocalarından
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Hocalarından
TOGAN, Ahmet Zeki Velidi
Türk tarihçisi.
İlk ilmî araştırmasının yayımlandığı dergi
TÜRKİYAT MECMUASI
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1925 yılından beri çıkarılmakta olan bilimsel dergi.
Yazarları arasında yer aldığı dergilerden
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Yazarları arasında yer aldığı dergilerden
ÇINARALTI
Orhan Seyfi Orhon tarafından çıkarılan haftalık Türkçü fikir ve sanat dergisi.
Madde yazdığı ansiklopedi
TÜRK ANSİKLOPEDİSİ
1943-1984 yılları arasında yayımlanan tarih, coğrafya, biyografi ve genel kültür ansiklopedisi.
Bazı bölümlerini tercüme ederek yayımladığı eser
BEHCETÜ’t-TEVÂRÎH
Fâtih devri tarihçilerinden Şükrullah’ın (ö. 864/1459-60) Vezîriâzam Mahmud Paşa adına yazdığı Farsça umumi tarih.
Bazı bölümlerini yayımladığı eser
KÜNHÜ’l-AHBÂR
Âlî Mustafa Efendi’nin (ö. 1008/1600) dünya tarihi olarak kaleme aldığı eseri.
Bazı bölümlerini yayımladığı eser
SEYAHATNÂME
Evliya Çelebi’nin (ö. 1096/1685) on ciltten oluşan büyük eseri.
Tarihle ilgili eserini yayımladığı isim
AHMEDÎ
Türk edebiyatında ilk İskendernâme ve sonundaki “Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân” kısmı ile şöhret bulan divan şairi.
Tarihle ilgili eserinin bazı bölümlerini yayımladığı isim
MÜNECCİMBAŞI, Ahmed Dede
Osmanlı âlimi, müneccim, mutasavvıf ve tarihçi.
Tarihle ilgili eserini latinize ederek yayımladığı isim
ÂŞIKPAŞAZÂDE
Osmanlı tarih yazarı.
Hakkında çalışma yaptığı isimlerden
ŞÜKRULLAH
Behcetü’t-tevârîḫ adlı eseriyle tanınan Osmanlı âlimi ve kadısı.
Hakkında çalışma yaptığı isimlerden
EDİRNELİ NAZMÎ
Mecmau’n-nezâir adlı eseriyle tanınan divan şairi.
Hakkında çalışma yaptığı isimlerden
HAFÎD EFENDİ
Osmanlı kazaskeri ve âlimi.
Bibliyografyasını hazırladığı isimlerden
ÂLÎ MUSTAFA EFENDİ
Tarihçi, şair, çok yönlü ve zengin sayıda eser vermiş Osmanlı müellifi.
Bibliyografyasını hazırladığı isimlerden
BİRGİVÎ
Çeşitli sahalarda eser veren büyük Türk âlimi.
Bibliyografyasını hazırladığı isimlerden
EBÜSSUÛD EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı, hukukçu ve müfessir.
Bibliyografyasını hazırladığı isimlerden
KEMALPAŞAZÂDE
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Arkadaşı
BANGUOĞLU, Hasan Tahsin
Türk dil âlimi ve devlet adamı.
Yakın dostu
ÖZTUNA, Yılmaz
Tarihçi, yazar, Türk mûsikisi uzmanı.
Tanıdığı isim
TURAN, Osman
Türk tarihçisi, fikir ve siyaset adamı.
Düşüncelerine ilgi duyan, “Irkçılık-Turancılık” davasında birlikte yargılandığı siyaset adamı
TÜRKEŞ, Alparslan
Türk askeri ve siyasetçisi.
Dergisinde yazılarını yayımlayan isim
SERDENGEÇTİ, Osman Yüksel
Gazeteci, düşünce ve aksiyon adamı.
Etkilediği isim
YAZGAN, Turan
Sosyal siyasetçi.
Politikalarına karşı çıktığı siyaset adamı
YÜCEL, Hasan Âli
Türk devlet ve siyaset adamı, eğitimci, şair ve yazar.
Düşüncelerine karşı çıktığı isim
SABAHATTİN ALİ
Yazar, şair ve eğitimci.
Uzun yıllar görev yaptığı kurum
SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ
İstanbul’da değerli yazma ve basma eser koleksiyonlarının bulunduğu kütüphane.
Yayın organında çalışmalarına yer verilen kurum
ŞARKİYAT ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Üniversitesi bünyesinde Arap, Fars ve Urdu dili ve edebiyatlarına dair çalışmalar yapmak üzere kurulan merkez.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER