ATTÂB b. ESÎD - TDV İslâm Ansiklopedisi

ATTÂB b. ESÎD

عتاب بن أسيد
Müellif:
ATTÂB b. ESÎD
Müellif: FAHRETTİN ATAR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 30.09.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/attab-b-esid
FAHRETTİN ATAR, "ATTÂB b. ESÎD", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/attab-b-esid (30.09.2022).
Kopyalama metni

Hicretten on üç yıl önce (610 m.) Mekke’de doğdu. Mekke’nin fethedildiği gün (17 Ramazan 8 / 8 Ocak 630) müslüman oldu. Hz. Peygamber Huneyn Seferi’ne çıkacağı esnada onu Mekke valisi tayin etti. Attâb bu göreve getirildiği sırada yirmi yaşlarındaydı. Mekke’nin fethedildiği yıl hac emirliği görevini de o yaptı. Kaynaklar, oldukça genç yaşta Mekke valisi olan Attâb’a Hz. Peygamber’in günde bir dirhem veya yılda 400 dirhem, yahut kırk ukıyye (1600 dirhem) maaş bağladığına dair farklı rivayetler kaydederler. Fazilet sahibi, dirayetli bir sahâbî olan Attâb b. Esîd, bu görevini Hz. Ebû Bekir’in hilâfeti zamanında da sürdürdü ve hicretin on üçüncü yılında Hz. Ebû Bekir’in vefat ettiği 22 Cemâziyelâhir 13 günü (23 Ağustos 634) o da Mekke’de vefat etti. Bazı kaynaklarda ise Hz. Ömer’in hilâfetinin son yıllarında (23/644) vefat ettiği kaydedilmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, IV, 440, 500.

, s. 123.

, II, 362.

İbn Mâce, Şerḥu Edebi’l-ḳāḍî (nşr. Muhyî Hilâl es-Serhân), Bağdad 1977-79, II, 14-15.

, III, 556-557.

, IV, 368.

, V, 211-212.

a.mlf., , VII, 88.

, I, 264.

Fahreddin Atar, İslâm Adliye Teşkilâtı, Ankara 1979, s. 113.

“ʿAttāb”, , I, 751.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 4. cildinde, 93 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER