FAHRETTİN ATAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

FAHRETTİN ATAR

Müellif toplam 35 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLAZÎZ el-BUHÂRÎ
Hanefî fakihi.
AF / 2. Bölüm: FIKIH
Bağışlama ve sorumluluktan kurtarma anlamında ahlâk ve fıkıh alanlarında kullanılan bir terim.
AHBÂRÜ’l-KUDÂT
Muhammed b. Halef Vekî‘in (ö. 306/918) hicrî III. yüzyılın sonuna kadar muhtelif bögelerde görev yapmış kadıların biyografisine dair eseri.
AKĪKA
Çocuğun doğumunun ilk günlerinde bir şükran ifadesi olarak kesilen kurban.
AMEL-i KESÎR
Namazın mahiyetiyle bağdaşmayan bir fiilin namaz esnasında onu bozacak düzeyde oluşunu ifade eden terim.
ARÎF
Sivil veya askerî bir topluluğun başında bulunan kimseye verilen unvan.
ATTÂB b. ESÎD
Sahâbî, Hz. Peygamber’in Mekke valisi.
AVUKAT
Hukukî anlaşmazlıkların çözümünde kişilere yardım eden ve onları mahkemede savunan kimse, vekil.
AZİL
Göreve son verme, temsil yetkisini kaldırma mânasında kullanılan bir fıkıh terimi.
AZİL
Gebeliği önlemek için başvurulan bir tedbir.
FETVA
Fıkhî bir meselenin dinî-hukukî hükmünü açıklayan cevap.
HACİZ
Borçlunun para borcunun ödenmesi amacıyla ve alacaklısı lehine malına hukuken el konulması anlamında terim.
İFLÂS
Kişinin ağır borç yükü altında kalıp borçlarını ödeyemez duruma düşmesi anlamında hukuk terimi.
İTTİBÂ
Bir müctehidin görüşüne göre amel etme; cemaatle namazda imama uyma anlamında terim.
KADI / 1. Bölüm
Hukukî uyuşmazlıkları ve davaları karara bağlamak üzere devletçe tayin edilen görevli, hâkim.
KAZÂ / 1. Bölüm
Yargılama hukuku ve yargı kararı anlamında fıkıh terimi.
MUHÂLEA
Karı-kocanın anlaşmasıyla evliliğe son verilmesi anlamında fıkıh terimi.
MUHARREMÂT
Evlenilmesi haram olan kadınlar anlamında fıkıh terimi.
MÜKÂTEBE
Kölenin hürriyete kavuşmak için efendisiyle anlaşma yapması anlamında fıkıh terimi.
MÜRÂFAA
Yargılama hukuku ve duruşma anlamında hukuk terimi.
NÂFİLE / 1. Bölüm
Farz ve vâcip niteliğinde olmayan ibadet anlamında fıkıh terimi.
SEFER
Özel fıkhî hükümleri olan yolculuk anlamında bir terim.
SULH
Karşılıklı rıza ile çekişmeyi ortadan kaldıran akid veya görülmekte olan davanın anlaşmayla sona erdirilmesi anlamında fıkıh terimi.
ŞÜRÛT ve SİCİLLÂT
Hukukî muameleleri ve mahkeme kayıtlarını belgeleme usulünü konu alan ilim ve bu alanda yazılan eserlerin ortak adı.
TAHİYYETÜ’l-MESCİD
Mescide girince kılınan nâfile namaz.
TEDBİR
Bir kimsenin, kölesini kendi ölümüne bağlı olarak âzat etmesi anlamında fıkıh terimi.
TESBİH NAMAZI
Nâfile namazlardan biri.
TESMΑ
Namazda rükûdan doğrulurken semiallahü li-men hamideh cümlesini söyleme anlamında bir terim.
TEŞEHHÜD
Namaz kılarken ka‘dede Tahiyyat duasını okuma anlamında fıkıh terimi.
TEŞRÎK
Kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen ad.
TÖHMET
Bir kimse hakkında zanna dayalı olarak hüküm verme, suç isnadında bulunma anlamında fıkıh terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER