BABA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BABA ile İLİŞKİLİ MADDELER

ATA
Türkçe’de “baba”, “dede” ve “ced” mânalarında kullanılan bir kelime.
EB
Arapça’da baba anlamında daha çok künyelerde kullanılan kelime.
DEDE
Anadolu’da kurulan bazı tarikatlarda belli bir mertebeye ulaşan dervişlere verilen unvan.
ŞEYH
Müridlere rehberlik yapan ve onları irşad eden kişi anlamında tasavvuf terimi.
MECZUP
Mazhar olduğu cezbe sonucu sülûk etmeden Hakk’a eren velî anlamında tasavvuf terimi.
HALİFE
Şeyhi adına irşad faaliyetinde bulunan ve ölümünden sonra yerine geçen kimse, insân-ı kâmil anlamında tasavvuf terimi.
ERENLER
Velî ve mürşid anlamında bir tasavvuf terimi.
AHÎ BABA
Ahîlik teşkilâtının bir şehirdeki en büyük reisi.
DERVİŞ
Bir tarikata ve şeyhe bağlı olan mürid, sûfiyâne bir hayat yaşayan kişi.
SÛFÎ
Tasavvufî hayat tarzını benimseyerek Hakk’ın yakınlığını kazanmaya çalışan kimse.
İHVAN
Aynı şeyhe bağlı olan müridleri, aynı tarikatın veya tarikat kolunun mensuplarını ifade eden bir terim.
TARİKAT
Tasavvufta Hakk’a ulaşmak için benimsenen usul, tutulan yol.
BABA HAYDAR
Kanûnî devrinde İstanbul’a yerleşen Semerkantlı bir Nakşibendî şeyhi.
BABA İLYAS
1240 yılında Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı giriştiği büyük siyasî-içtimaî ayaklanma hareketine adını veren ve Anadolu’da ilk gayri Sünnî cereyanların temelini atan Türkmen şeyhi.
BABA İSHAK
1240 yılında Anadolu Selçuklu Devleti’ne karşı hazırlanan ve “Babaî isyanı” diye bilinen büyük Türkmen ayaklanmasında Baba İlyas adına harekâtı yöneten Türkmen şeyhi.
BABA TÂHİR-i URYÂN
İranlı mutasavvıf-şair.
BABA FEREC
Tebrizli sûfî.
BABA TÜKLES
Orta Asyalı mutasavvıf.
ARSLAN BABA
Yeseviyye tarikatının kurucusu Ahmed Yesevî’nin (ö. 562/1166) ilk mürşidi olduğu söylenen kişi.
BARAK BABA
Babaî hareketi çevrelerine mensup Kalenderiyye tarikatı şeyhlerinden bir Türkmen babası.
GEYİKLİ BABA
Rum abdalları zümresine ve Vefâiyye tarikatına mensup bir Türkmen şeyhi.
HÂŞİM BABA
Celvetiyye tarikatının Hâşimiyye kolunun kurucusu.
KOYUN BABA
Kalenderî dervişi.
OTMAN BABA
Kalenderî şeyhi.
PÎRÎ BABA
XV. yüzyılda Merzifon’da yaşayan Kalenderî dervişi.
SÂLİH BABA
Mutasavvıf şair.
SOMUNCU BABA
Safevî şeyhi, Hacı Bayrâm-ı Velî’nin mürşidi, âlim.
TERZİ BABA
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.
ABDURRAHMAN SIRRÎ BABA
Bosnalı Nakşibendî şeyhi.
AHMED SIRRI BABA
Bektaşî tarikatının Mısır’daki son şeyhi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER