BABA HAYDAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

BABA HAYDAR

Müellif:
BABA HAYDAR
Müellif: HAMİD ALGAR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 29.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/baba-haydar
HAMİD ALGAR, "BABA HAYDAR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/baba-haydar (29.02.2024).
Kopyalama metni

Doğum tarihi belli değildir. Küçüklüğünde Hâce Ubeydullah Ahrâr’ın (ö. 895/1490) sohbetinde bulunduysa da asıl tasavvufî terbiyesini Ahrâr’ın halifelerinden aldı. Daha sonra Mekke’ye giderek uzun bir müddet orada kaldı. İstanbul’a ne zaman geldiği belli değildir. Teveccühünü kazandığı Kanûnî’nin emriyle Eyüp’te Düğmeciler mahallesinde onun adına bir mescid-tekke yaptırıldı. Baba Haydar’ın üç gece ardarda II. Bayezid’in rüyalarına girip ondan bir cami yaptırmasını istediği yolundaki rivayet bir menkıbeden ibarettir. Baba Haydar’ın Mâverâünnehir’den İstanbul’a gelen Nakşibendîler için bir misafirhane vazifesini gören tekkesinde mürid yetiştirmiş olduğuna dair kayıt yoktur. Halk arasında tevazu ve zühdü ile şöhret bulan Baba Haydar, mescidinin bahçesinde medfundur.


BİBLİYOGRAFYA

Taşköprizâde, eş-Şeḳāʾiḳu’n-nuʿmâniyye, Beyrut 1395/1975, s. 319-320.

, s. 435.

, II, 140.

, I, 285.

, II, 2-3.

Aysel Okan, İstanbul Evliyaları, İstanbul 1968, s. 217-225.

İrfan Gündüz, Osmanlılarda Devlet - Tekke Münasebetleri, İstanbul 1984, s. 58.

Kasım Kufralı, “Molla İlahî ve Kendisinden Sonraki Nakşibendiye Muhiti”, , III (1948), s. 146.

, IV, 1742-1743.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 4. cildinde, 367 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER