BÂHİLE (Benî Bâhile) - TDV İslâm Ansiklopedisi

BÂHİLE (Benî Bâhile)

بنو باهلة
Müellif:
BÂHİLE (Benî Bâhile)
Müellif: AHMET ÖNKAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 15.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/bahile-beni-bahile
AHMET ÖNKAL, "BÂHİLE (Benî Bâhile)", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bahile-beni-bahile (15.07.2024).
Kopyalama metni

Araplar’ın Adnânî soyundan Kays Aylân’a bağlı büyük bir kabile olup Kays Aylân’dan Mâlik b. A‘sur ile evlenen Bâhile bint Sa‘b’ın adıyla anılır. Bâhile kocasının ölümünden sonra üvey oğlu Ma‘n b. Mâlik ile evlenmiş ve her iki evliliğinden birçok çocuğu olmuştur. Kendi çocukları ile Ma‘n’ın diğer evliliklerinden olan çocuklarını Bâhile büyütüp yetiştirdiği için bunlara Bâhile oğulları (Benî Bâhile) adı verilmiştir.

Önceleri Arabistan’ın kuzeyinde Yemâme çevresinde yaşayan Bâhile kabilesi daha sonra Basra civarına göç etti ve Basra’ya 5 km. mesafede hac yolu üzerinde bulunan Hufeyr Kuyusu ile Avsece denilen bir gümüş maden ocağına sahip oldu.

Câhiliye döneminde Araplar Bâhile kabilesini son derece hakir görürler, onların çöplüklerden yemek artıklarını toplayıp yiyen, hatta mezardan ölü kemiklerini çıkartıp kaynatarak yağını alan aşağılık kimseler olduklarını kabul ederler ve “Bâhilî” kelimesini hakaret anlamında kullanırlardı.

Mekke’nin fethinden sonra Bâhile kabilesini temsilen Medine’ye gelen Mutarrif İbnü’l-Kâhin, İslâmiyet’i kabul ettiklerini söyleyerek Hz. Peygamber’den kabilesi adına bir emannâme aldı. Hz. Peygamber ona ayrıca ölü toprakları verimli hale getirenlerle ilgili bir ahidnâme ile sığır, koyun ve deveden hangi oranda zekât tahsil edileceğine dair bir belge verdi. Daha sonra Bâhile’nin Benî Vâil koluna mensup Neşhel b. Mâlik de kabilesini temsilen Resûlullah’ı ziyaret etmiş ve kabilesinden müslüman olanlar için bir emannâme ile İslâmî hükümleri ihtiva eden bir yazı almıştır.

İslâm’dan önceki dönemde bu kabileden şair A‘şâ Bâhile, İslâm döneminde ise sahâbî Ebû Ümâme, Arap dil âlimi Asmaî ve Kuteybe b. Müslim, Abdurrahman b. Rebîa, Ahmed b. Hâtim gibi önemli şahsiyetler yetişmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

, “bhl” md.

, I, 284, 307.

, II, 244-247.

, II, s. 67-69.

Kalkaşendî, Nihâyetü’l-ereb, Beyrut 1405/1984, s. 161-162.

, III, 423.

, XXVI, 166.

Kehhâle, Muʿcemü ḳabâʾili’l-ʿArab, Beyrut 1402/1982, I, 60.

Muhammed Hamîdullah, el-Ves̱âʾiḳu’s-siyâsiyye, Beyrut 1405/1985, s. 292-293.

J. Hell, “Bâhile”, , II, 227.

W. Caskel, “Bāhila”, , I, 948-949.

a.mlf., “Bâhile”, , III, 1019-1022.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 4. cildinde, 483 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER