BAKARÎ

البقري
Müellif:
BAKARÎ
Müellif: M. KEMAL ATİK
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
İlk Yayın Tarihi: 1991
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 21.09.2019
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/bakari
M. KEMAL ATİK, "BAKARÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bakari (21.09.2019).
Kopyalama metni
Mısır’ın Dârülbakar köyünde doğdu. Tahsilini Kahire’de yaptı. Kıraatte Abdurrahman el-Yemenî, hadiste Bâbilî, Nûreddin el-Halebî ve Burhâneddin el-Lekānî, fıkıhta Mezzâhî, tarikat ve tasavvufta amcası Mûsâ b. İsmâil el-Bakarî gibi zamanın ileri gelen âlimlerinden faydalandı. Şâfiî fıkhı üzerinde derinleşti. Bununla beraber esas ihtisas alanının Kur’an ilimleri ve kıraat olduğu eserlerinden anlaşılmaktadır. Bilhassa kıraat konusunda kendisinden pek çok kişi istifade etmiştir.

Eserleri. 1. el-Kavâʿidü’l-mukarrere fi’l-fevâʾidi’l-muharrere. Kıraat imamlarının okuyuş özellikleri ve kaideleri hakkındadır. 2. Ġunyetü’ṭ-ṭâlibîn ve münyetü’r-râġıbîn. Tecvidle ilgili olup Mukaddimetü’l-Bakarî diye de bilinir. 3. Hâşiye ʿalâ risâle fi’t-tecvîd ve’r-resm ve mehârici’l-hurûf. Tecvid hakkında kaleme aldığı bir risâle üzerine yazdığı hâşiyedir. 4. el-ʿUmdetü’s-seniyye. Sâkin nûn, tenvin, med ve kasır gibi tecvid kaideleri hakkındadır. 5. Fethu’l-kebîri’l-müteʿâl. Âyetlerdeki bazı müşkilleri açıklamaktadır. Ayrıca Fevâʾid fi’l-vakf ve’l-ibtidâʾ, Risâle fî tecvîdi’l-Kurʾâni’l-Kerîm, Şerḥu Muḳaddimeti’l-Ecrûmiyye adlı eserleriyle bir kasidesi bulunmaktadır (Şerḥu Muḳaddimeti’l-Ecrûmiyye ve Fetḥu’l-kebîri’l-müteʿâl dışındaki eserlerinin yazma nüshaları için bk. Brockelmann, GAL, II, 429; Suppl., II, 454; Fihrisü maḫṭûṭâti Dâri’l-Kütübi’z-Zâhiriyye, I, 224-225, 436-439; el-Fihrisü’ş-şâmîl..., II, 427-433).

BİBLİYOGRAFYA
Murâdî, Silkü’d-dürer, Bulak 1301 ⟶ Bağdad, ts. (Mektebetü’l-Müsennâ), IV, 121-122; Cebertî, ʿAcâʾibü’l-âsâr, I, 116; Hediyyetü’l-ʿârifîn, II, 307; Îżâḥu’l-meknûn, II, 149; Brockelmann, GAL, II, 429; Suppl., II, 454; Ziriklî, el-Aʿlâm, VII, 229; Kehhâle, Muʿcemü’l-müʾellifîn, XI, 136; Fihrisü maḫṭûṭâti Dâri’l-Kütübi’z-Zâhiriyye (haz. Salâh Muhammed el-Haymî), Dımaşk 1403/1983, I, 224-225, 436-439; el-Fihrisü’ş-şâmil li’t-türâs̱i’l-ʿArabiyyi’l-İslâmiyyi’l-maḫṭûṭ: ʿulûmü’l-Ḳurʾân, maḫṭûṭâtü’t-tecvîd (nşr. el-Mecmûu’l-melikî li-buhûsi’l-hadâreti’l-İslâmiyye), Amman 1406/1986, II, 427-433.
Bu madde ilk olarak 1991 senesinde İstanbul'da basılan TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 4. cildinde, 529 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.