BELÎ (Benî Belî) - TDV İslâm Ansiklopedisi

BELÎ (Benî Belî)

بنو بلي
Müellif:
BELÎ (Benî Belî)
Müellif: AHMET ÖNKAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 17.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/beli-beni-beli
AHMET ÖNKAL, "BELÎ (Benî Belî)", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/beli-beni-beli (17.04.2024).
Kopyalama metni

Kahtânîler’den Kudâa’nın bir kolu olan kabile adını Belî b. Amr b. Hâfî b. Kudâa’dan almıştır. Belî’nin iki oğlu Ferân ve Henî’nin nesli zamanla çoğalarak büyük bir kabile oluşturmuştur.

Belî kabilesi önceleri Kızıldeniz’in doğu sahillerinde, Cüheyne ile Cüzâm kabilelerine ait araziler arasında Teymâ civarında yaşıyordu. Daha sonra Kızıldeniz’in batısına geçip Mısır topraklarında Ihmîm bölgesinin dağlık kesimlerine yerleştiler ve Mısır içlerine kadar yayıldılar. Bir kısmı ise Endülüs’e kadar gitti. Belî kabilesinden bazı aileler de İslâm’dan önce Yesrib’e gelip yerleşmişlerdi. Kabileden İslâmiyet’i ilk kabul edenler bunlar olup aralarında Kâ‘b b. Ucre el-Belevî, Ebü’l-Heysem b. Teyyihân, Ma‘n b. Adî ve Âsım b. Adî gibi meşhur şahsiyetler vardır.

Hicretin 8. yılında (629) Hz. Peygamber Amr b. Âs kumandasındaki 300 kişilik bir kuvveti Belî kabilesi üzerine gönderdi. Zâtüsselâsil Seriyyesi diye adlandırılan bu harekât sırasında düşmanca tavır takınan Belî kabilesi ve Kudâa’nın diğer kolları küçük bir çarpışmadan sonra dağıldılar. Ancak aynı yıl Lahm, Cüzâm, Belkayn ve Behrâ kabilelerinden kalabalık bir grupla Mûte Savaşı’nda Bizans safında yer alarak müslümanlara karşı savaştılar. 9 (630) yılında Rüveyfi‘ b. Sâbit başkanlığındaki Belî heyeti Medine’ye gelerek Hz. Peygamber’le görüştü ve müslüman oldu. Fakat bu durum fazla devam etmedi; Hz. Peygamber’in vefatından sonra meydana gelen irtidad olayları sırasında Hz. Ebû Bekir, Amr b. Âs kumandasında gönderdiği orduyla kabileden isyan ve irtidad edenleri cezalandırmak zorunda kaldı. Kabile mensupları Yermük Savaşı ve diğer savaşlarda da İslâm ordularına karşı Bizans İmparatorluğu safında çarpışmışlar, fakat mağlûp olarak dağılmışlardır. Hz. Ömer’in izniyle Mısır’a göç eden kabile mensupları zamanla müslüman olmuşlardır. Belî’ye mensup bazı kolların Hicaz ve Mısır’da bugün de mevcudiyetlerini devam ettirdikleri bilinmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 687; IV, 375, 623.

, I, 330; II, 131, 164.

, I, 530.

, III, 32, 37, 305, 570, 600.

, s. 550-551.

, II, 440, 442, 486.

, II, 300.

Kalkaşendî, Nihâyetü’l-ereb, Beyrut 1984, s. 170-171.

, II, 75.

Kehhâle, Muʿcemü ḳabâʾili’l-ʿArab, Beyrut 1402/1982, I, 104-107.

, II, 74.

J. Schleifer, “Belî”, , II, 487-488.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 5. cildinde, 414-415 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER