BÎKENDÎ, Muhammed b. Selâm - TDV İslâm Ansiklopedisi

BÎKENDÎ, Muhammed b. Selâm

محمد بن سلام البيكندي
BÎKENDÎ, Muhammed b. Selâm
Müellif: İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 28.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/bikendi-muhammed-b-selam
İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN, "BÎKENDÎ, Muhammed b. Selâm", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bikendi-muhammed-b-selam (28.02.2024).
Kopyalama metni

Buhara yakınlarında âlimlerinin çokluğuyla meşhur bir yerleşim merkezi olan Bîkend’e nisbetle anılır. 160 (777) yılında doğdu. İlim tahsili için seyahatler yaptı. Abdullah b. Mübârek, Süfyân b. Uyeyne, Ebû Bekir b. Ayyâş vb. 400 kadar âlimden hadis yazdı ve rivayet etti. Semâ yoluyla olmasa da İmam Mâlik’ten de rivayette bulundu. Hadis ilminde hâfız ve sika olup “Buhara muhaddisi” diye anılırdı. Kendisinden Buhârî, Ebû Muhammed ed-Dârimî ve Ubeydullah b. Vâsıl gibi âlimler rivayette bulundular.

40.000 dinar ilim tahsili için, bir o kadar da neşri uğruna harcayacak derecede zengin olan Bîkendî hep ilimle meşgul olmuştur. Horasan yöresinin ilim hazinesi kabul edilen Bîkendî’nin çeşitli alanlarda birçok eseri bulunduğu kaynaklarda zikredilmiş ise de bunların hiçbiri günümüze ulaşmamıştır.

Ezberinde 5000 hadis bulunduğu rivayet edilen Bîkendî, 7 Safer 225’te (18 Aralık 839) vefat etmiştir. İbn Hacer Buhârî’ye atfederek bu tarihi Safer 227 (Aralık 841) olarak vermekte ise de Buhârî’nin bizzat kendisi 7 Safer 225 tarihini zikretmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 110.

, IX, 75.

, I, 434.

, I, 533.

, II, 422.

a.mlf., , X, 628.

a.mlf., , I, 310.

, III, 115.

, IX, 212-213.

, VII, 16.

, X, 42.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 6. cildinde, 150-151 numaralı sayfalarda yer almıştır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER