İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN

Müellif toplam 72 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDULLAH b. ABBAS
Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, tefsir ve fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler arasında yer alan sahâbî.
ABDULLAH b. ATÎK
Adı ile anılan bir seriyyenin kumandanı olan sahâbî.
ABDULLAH b. CAHŞ
Hz. Peygamber’in halasının oğlu ve ilk seriyye kumandanı.
ABDULLAH b. EBÛ REBÎA
Hz. Peygamber’in Yemen’e vali olarak gönderdiği sahâbî.
ABDULLAH b. ERKAM
Hz. Peygamber’in hâricî yazışmalarını idare eden sahâbî.
ABDULLAH b. MUGAFFEL
Bey‘atürrıdvân’da bulunan sahâbîlerden biri.
ABDULLAH b. ÜNEYS el-CÜHENÎ
Hz. Peygamber’in tek başına seriyye olarak görevlendirdiği ve cennetle müjdelediği sahâbî.
ABDULLAH b. YEZÎD el-HATMÎ
Genç yaşta Bey‘atürrıdvân’a iştirak eden sahâbî.
ABDULLAH b. ZEYD b. ÂSIM
Sahte peygamber Müseylime’yi Vahşî ile birlikte öldüren sahâbî.
ABDULLAH b. ZEYD b. SA‘LEBE
“Sâhibü’l-ezân” diye meşhur olan sahâbî.
ABDURRAHMAN b. ÂİZ
Şamlı muhaddis tâbiî.
ABDURRAHMAN b. ESVED
Fakih tâbiî.
AHMED KUDSİ EFENDİ
Son devir âlim ve mutasavvıfı.
AHMED b. SELEME
Tanınmış hadis hâfızı.
ÂKIB
Hz. Peygamber’in isimlerinden biri.
AKSIRMA
İslâm muaşeret âdâbında karşılıklı duaya vesile olan fizyolojik bir olay.
ALİ b. MÜSHİR
Musul kadısı ve hadis âlimi.
AMELÜ’l-YEVM ve’l-LEYLE
Hz. Peygamber’in günlük dua ve zikirleri ile bu konudaki tavsiyelerini ihtiva eden bir hadis kitabı türü.
AMR b. TUFEYL
Sahâbî.
AMRE bint MES‘ÛD
Vefatından bir ay sonra kabri başında Hz. Peygamber tarafından cenaze namazı kılınan kadın sahâbî.
el-ÂSÂR
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (ö. 189/805) Hanefî fıkhında delil olarak kullanılan ahkâm hadislerini topladığı eseri.
AŞERE-i MÜBEŞŞERE
Hz. Peygamber tarafından cennete girecekleri daha hayatta iken kendilerine müjdelenen on sahâbî.
ATIYYE el-AVFÎ
Kûfeli muhaddis ve müfessir, tâbiî.
ATÎK
Kâbe ve Hz. Ebû Bekir hakkında kullanılan bir sıfat.
ATÛFÎ, Hayreddin Hızır
Osmanlı tefsir ve hadis âlimi, vâiz.
AVF b. MÂLİK
Kahramanlığı ile meşhur sahâbî.
ÂZÂD-ı BİLGRÂMÎ
Hindistanlı âlim ve şair.
BABANZÂDE AHMED NAİM
Müderris, mütercim, fikir adamı ve yazar.
BEKİR b. ABDULLAH el-MÜZENÎ
Muhaddis ve fakih tâbiî.
BEKKÂÎN / 1. Bölüm: İSLÂM TARİHİ
Tebük Gazvesi’ne katılamadıkları için üzülüp ağlayan yedi sahâbî ve çok ağlamalarıyla meşhur Kûfeli dört zâhid tâbiî hakkında kullanılan bir tabir.
BERÂ b. ÂZİB
Hadis rivayetiyle meşhur sahâbî.
BERDÎCÎ
Hadis hâfızı.
BERZAÎ
Hadis hâfızı ve münekkidi.
BİŞR b. ÂSIM
Hz. Ömer tarafından Hevâzin kabilesine zekât memuru olarak gönderilen sahâbî.
BÛSÎRÎ, Ahmed b. Ebû Bekir
Zevâid kitapları telifiyle tanınan Mısırlı muhaddis.
CÂBİR b. ZEYD
İbâzıyye’den olduğu söylenen muhaddis ve fakih.
el-CÂMİ‘ li-AHLÂKI’r-RÂVÎ
Hatîb el-Bağdâdî’nin (ö. 463/1071) hadis öğrenim ve öğretim usullerine dair eseri.
el-CÂMİU’s-SAHÎH
Tirmizî’nin (ö. 279/892) Kütüb-i Sitte’ye dahil olan eseri.
CÂMİU’l-USÛL li-EHÂDÎSİ’r-RESÛL
İbnü’l-Esîr Mübârek b. Muhammed’in (ö. 606/1210) Kütüb-i Sitte’deki hadisleri bir araya toplayan eseri.
CEHÂLET
Bir râvinin bilinmediğini ifade eden hadis terimi.
el-CEM‘ BEYNE’s-SAHÎHAYN
Humeydî’nin (ö. 488/1095) Ṣaḥîḥayn’ı müsned şeklinde bir araya getiren eseri.
CEM‘ ve TE’LÎF
Hadisler arasında görülen ihtilâfları giderme yollarından biri.
CEMAAT
Daha çok Kütüb-i Sitte müellifleri hakkında kullanılan hadis terimi.
CEMÎLE bint SÂBİT
Hicretten hemen sonra Medine’de Hz. Peygamber’e biat eden ilk on kadın sahâbîden biri.
CEM‘U’l-CEVÂMİ‘
Süyûtî’nin (ö. 911/1505) bütün hadisleri toplamak üzere kaleme aldığı eseri.
CEM‘U’n-NİHÂYE
İbn Ebû Cemre’nin (ö. 699/1300), Buhârî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’inden derlediği muhtasar hadis kitabı.
CEVZAKĪ
Muhaddis.
CEZM
Bir hadis terimi.
CÛZCÂNÎ, Ebû İshak
Hadis hâfızı, cerh ve ta‘dîl âlimi.
DAHHÂK b. SÜFYÂN
Kahramanlığı ile tanınan sahâbî.
DA‘LEC b. AHMED
Muhaddis ve fakih.
DÂREKUTNÎ
Hadis hâfızı ve kıraat âlimi.
DİRÂYETÜ’l-HADÎS
Rivayetlerin sağlamlık derecesini tesbit etmeyi konu alan hadis ilim dalı.
EBÛ KILÂBE er-REKĀŞÎ
Hadis hâfızı.
EBÛ OSMAN en-NEHDÎ
Muhaddis ve mücahid tâbiî.
EBÛ SÂLİH el-MÜEZZİN
Hadis hâfızı.
EBÛ ÜSEYD
Sahâbî.
EBÜ’l-FETH el-EZDÎ
Hadis hâfızı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER