BUHÂRÎ, Tâhir b. Ahmed - TDV İslâm Ansiklopedisi

BUHÂRÎ, Tâhir b. Ahmed

طاهر بن أحمد البخاري
Müellif:
BUHÂRÎ, Tâhir b. Ahmed
Müellif: M. ESAT KILIÇER
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 28.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/buhari-tahir-b-ahmed
M. ESAT KILIÇER, "BUHÂRÎ, Tâhir b. Ahmed", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/buhari-tahir-b-ahmed (28.02.2024).
Kopyalama metni

482’de (1090) Buhara’da doğdu. Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Babası Kıvâmüddin Ahmed, dayısı Zahîrüddin Hasan b. Ali el-Mergīnânî’den, Hammâd b. İbrâhim es-Saffâr ve Kādîhan’dan fıkıh okudu. Derin bilgisiyle Mâverâünnehir Hanefî ulemâsı arasında temayüz eden ve İbn Kemal’in fıkıh âlimlerinin dereceleriyle ilgili tasnifine göre mezhep imamından rivayet bulunmayan konularda ictihad yapabilen âlimlerden (meselede müctehid) sayılan Buhârî, Cemâziyelevvel 542’de (Ekim-Kasım 1147) Serahs’ta vefat etti ve Buhara’ya götürülerek orada defnedildi.

Eserleri. Ḫizânetü’l-fetâvâ. Bazı kaynaklarda Ḫizânetü’l-vâḳıʿât veya el-Vâḳıʿât adıyla zikredilen eser de bu olmalıdır. Delhi (1318) ve Kahire’de (1327-1328) yedi cilt halinde basılmıştır. Kaynaklarda en-Nisâb adıyla bir başka eseri de zikredilen Buhârî’nin bu eserlerini ihtisar ederek telif ettiği Ḫulâṣatü’l-fetâvâ adlı kitabı da Leknev’de basılmıştır (taşbaskı, ts.). Ḫulâṣatü’l-fetâvâ’nın Süleymaniye Kütüphanesi’nde kırk civarında yazma nüshası bulunmaktadır.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 276.

Taşköprizâde, Ṭabaḳātü’l-fuḳahâʾ, Musul 1961, s. 105.

, I, 702, 703, 718.

, s. 84.

, I, 462; , I, 640-641.

, III, 318.

, V, 32.

Yusuf Ziya Kavakcı, XI ve XII. Asırlarda Karahanlılar Devrinde Māvarā’ al-Nahr İslâm Hukukçuları, Ankara 1976, s. 99-100.

Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Âlimleri, Ankara 1990, s. 50.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 6. cildinde, 376 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER