BUHÂRÎ, Zahîrüddin - TDV İslâm Ansiklopedisi

BUHÂRÎ, Zahîrüddin

ظهير الدين البخاري
Müellif:
BUHÂRÎ, Zahîrüddin
Müellif: M. ESAT KILIÇER
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 20.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/buhari-zahiruddin
M. ESAT KILIÇER, "BUHÂRÎ, Zahîrüddin", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/buhari-zahiruddin (20.07.2024).
Kopyalama metni

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Babasından ve devrin önde gelen diğer âlimlerinden ders okudu. Yetiştirdiği talebeler arasında tanınmış âlimlerden Mecdüddin el-Üsrûşenî bulunmaktadır. Buhara’da kadılık ve muhtesiplik yaptı. 5 Muharrem 619’da (19 Şubat 1222) vefat etti.

Eserleri. 1. el-Fetâva’ẓ-Ẓahîriyye. Zaman içinde ortaya çıkan (nevâzil ve vâkıât) fıkhî konulara dair fetvaların toplandığı bir eserdir. Bedreddin el-Aynî (ö. 855/1451), bu fetvalardan çok gerekli olanları seçerek el-Mesâʾilü’l-Bedriyyetü’l-münteḫabe mine’l-Fetâva’ẓ-Ẓahîriyye adlı eserini meydana getirmiştir. el-Fetâva’ẓ-Ẓahîriyye’nin Süleymaniye Kütüphanesi’nin çeşitli bölümlerinde on sekiz kadar yazma nüshası vardır (meselâ bk. Fâtih, nr. 2379, 2380, 2381; Mahmud Paşa, nr. 253, 254; Süleymaniye, nr. 661, 662; ayrıca bk. , I, 472; Suppl., I, 652).

2. el-Fevâʾidü’ẓ-Ẓahîriyye. Sadrüşşehîd Hüsâmeddin Ömer b. Abdülazîz’in el-Câmiʿu’ṣ-ṣaġīr şerhinde kapalı ve izaha muhtaç görülen yerleri açıklamak üzere kaleme alınmış bir eserdir (Süleymaniye Ktp., Hekimoğlu, nr. 423, 424; Damad İbrâhim Paşa, nr. 711). Bu kitap Zahîrüddin lakabı ile anılan başka kişilere de nisbet edilmiştir (bk. Leknevî, s. 122), ancak müellifin mukaddimede adını açıkça zikretmesi böyle bir ihtimale imkân vermemektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, III, 55.

, s. 52.

Taşköprizâde, Miftâḥu’s-saʿâde, Kahire, ts., II, 279.

, II, 1226, 1298.

, s. 122, 156-157.

, I, 472; , I, 652.

, VI, 214-215.

, VIII, 303.

Yusuf Ziya Kavakcı, XI ve XII. Asırlarda Karahanlılar Devrinde Māvarā’ al-Nahr İslâm Hukukçuları, Ankara 1976, s. 146-147.

Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Âlimleri, Ankara 1990, s. 62.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 6. cildinde, 376-377 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER