BÜNYADOV, Ziya - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BÜNYADOV, Ziya ile İLİŞKİLİ MADDELER

Vasim Memmedeliyev ile birlikte Azerbaycan Türkçesi’ne çevirisini yaptığı müslümanların kutsal kitabı
KUR’AN
İslâm dininin kutsal kitabı.
Siyasal ve sosyokültürel tarihiyle ilgili eser yazdığı hânedan
HÂRİZMŞAHLAR
Hârizm ve İran’da 1097-1231 yılları arasında hüküm süren Türk-İslâm hânedanı.
Tarihi hakkında eser yazdığı ülkesi
AZERBAYCAN
Asya’nın batısında bulunan, İran ile Sovyetler Birliği arasında bölünmüş bölge.
Bir terör saldırısı ile hayatını kaybettiği yer
BAKÜ
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin başşehri.
Hakkında kitap yazdığı şair
NİZÂMÎ-i GENCEVÎ
Fars edebiyatında hamse türünün kurucusu sayılan şair.
Kitabının Azerbaycan tarihi ile ilgili bölümlerinin çevirisini yaptığı tarihçi
İBN A‘SEM el-KÛFÎ
Kitâbü’l-Fütûḥ adlı eseriyle tanınan Şiî tarihçi.
Muʿcemü’l-büldân adlı eserinin Azerbaycan tarihi ile ilgili bölümlerinin çevirisini yaptığı tarihçi
YÂKŪT el-HAMEVÎ
Muʿcemü’l-büldân ve Muʿcemü’l-üdebâʾ adlı eserleriyle tanınan coğrafyacı, tarihçi, edip ve seyyah.
el-Kâmil fi’t-târîḫ adlı eserinin Azerbaycan tarihi ile ilgili bölümlerinin çevirisini yaptığı tarihçi
İBNÜ’l-ESÎR, İzzeddin
el-Kâmil ve Üsdü’l-ġābe adlı eserleriyle tanınan tarihçi, edip ve muhaddis.
et-Taṣrîf li-men ʿaceze ʿani’t-teʾlîf adlı eserinin çevirisini yaptığı âlim
ZEHRÂVÎ
Cerrahî alanında getirdiği yeniliklerle tanınan Endülüslü tıp âlimi.
Keşfü’ṣ-ṣalṣale ʿan vaṣfi’z-zelzele adlı eserinin çevirisini yaptığı âlim
SÜYÛTÎ
Tefsir, hadis, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
Maṭlaʿu’l-iʿtiḳād adlı eserinin çevirisini yaptığı şair
FUZÛLÎ
Klasik Türk edebiyatının en büyük şairlerinden.
Kitâbü’l-İdrâk li-lisâni’l-etrâk adlı eserinin çevirisini yaptığı âlim
EBÛ HAYYÂN el-ENDELÜSÎ
Endülüslü dil âlimi ve müfessir.
Aḫbârü’d-devleti’s-Selcûḳıyye adlı eserinin çevirisini yaptığı tarihçi
HÜSEYNÎ, Ali b. Nâsır
Zübdetü’t-tevârîḫ adlı eseriyle tanınan Selçuklu tarihçisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER