CÂM-ı CEM - TDV İslâm Ansiklopedisi

CÂM-ı CEM

جام جم
Müellif:
CÂM-ı CEM
Müellif: ORHAN BİLGİN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1993
Erişim Tarihi: 25.03.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/cam-i-cem--meragi
ORHAN BİLGİN, "CÂM-ı CEM", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cam-i-cem--meragi (25.03.2023).
Kopyalama metni

733 Ramazanının Kadir gecesinde (10 Haziran 1333) tamamlandığı kaydedilen yaklaşık 5000 beyitlik bir mesnevidir. Yazıldığı zaman büyük ilgi gören eser bir ay içinde 400 nüsha istinsah edilerek çok pahalıya satılmıştır. Şair eserini, meşhur Câmiʿu’t-tevârîḫ müellifi tarihçi ve vezir Reşîdüddin Fazlullah’ın oğlu Gıyâseddin Muhammed’e ithaf etmiştir. Baş tarafında İlhanlı hükümdarlarından Ebû Saîd Bahadır Han (1316-1335) hakkında bir methiye vardır.

Senâî’nin Ḥadîḳatü’l-ḥaḳīḳa’sı tarzında ve aynı vezinle yazılan Câm-ı Cem’de o tarihe kadar hiçbir İran şairinin temas etmediği ahlâkî disiplin, beşerî münasebetler, çocukların tahsil ve terbiyesi, hâkimlerin vazifeleri ve tasavvuf esaslarıyla ilgili hususlar son derecede başarılı bir şekilde ele alınmıştır.

Câm-ı Cem’in yazma nüshalarına oldukça sık tesadüf edilmektedir. Eser Vahîd-i Destgirdî (Tahran 1307 hş.) ve Saîd-i Nefîsî tarafından (Tahran 1340 hş.) neşredilmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 254.

, I, 252-256.

G. Meredith-Owens, “Awḥadī”, , I, 764.

, I, 720.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1993 yılında İstanbul’da basılan 7. cildinde, 42-43 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER