ORHAN BİLGİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ORHAN BİLGİN

Müellif toplam 21 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İranî Diller ve Edebiyatları, İslam Felsefesi ve Ahlak, Urdu ve Mücavir Diller ve Edebiyatları, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜRREZZÂK es-SEMERKANDÎ
Timurlular devrinde yaşayan İranlı tarihçi ve münşî.
ÂGĀ BÜZÜRG-i TAHRÂNÎ
Şiî müellifler hakkında yazdığı eserlerle tanınan İranlı âlim.
AHLÂK-ı MANSÛRÎ
Sadreddîn-i Deştekî’nin oğlu Mîr Gıyâseddin Mansûr’un (ö. 949/1542) ahlâka dair Farsça risâlesi.
ALİ İBRÂHİM HAN
Hindistanlı devlet adamı, şair, tarihçi ve tezkire müellifi.
ASSÂR-ı TEBRÎZÎ
Celâyirliler devrinde yaşayan İranlı şair.
ÂYİNNÂME
Devlet ve toplum hayatında örf ve âdetlerden kaynaklanan merasim ve teşrifat kurallarıyla her seviyedeki devlet adamının uyması istenen kaideleri ihtiva eden kitaplara verilen genel ad.
BEDÎÜZZAMAN FÜRÛZANFER
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hakkındaki araştırmalarıyla tanınan İranlı âlim.
BOYLE, John A.
Özellikle İlhanlılar hakkında yaptığı araştırmalarla tanınan İngiliz tarihçisi.
CÂM-ı CEM
İranlı şair Evhadüddîn-i Merâgī’nin (ö. 738/1337-38) ahlâkî ve tasavvufî mesnevisi.
CÜNEYD-i ŞÎRÂZÎ
İranlı edip ve şair.
CÜVEYNÎ, Atâ Melik
İlhanlılar devrinde yetişen devlet adamı ve tarihçi.
EBÜ’l-MÜEYYED-i BELHÎ
İslâmî dönem İran edebiyatının ilk müelliflerinden biri.
ESEDÎ-i TÛSÎ
İranlı şair ve dil âlimi.
FAHREDDÎN-i IRÂKĪ
Lemaʿât adlı eseriyle tanınan mutasavvıf şair.
FERÂĞ KAYDI
Yazma eserlerin sonuna konulan istinsahla ilgili not.
FEVÂİD KAYDI
Yazma eserlerin başında ve sonunda bulunan boş yapraklara okuyucular tarafından düşülen bazı notlar.
GERDÎZÎ
Zeynü’l-aḫbâr adlı eseriyle tanınan İranlı tarihçi.
KESREVÎ, Seyyid Ahmed
İranlı âlim ve siyaset adamı.
MATLA-ı SA‘DEYN
Abdürrezzâk es-Semerkandî’nin (ö. 887/1482) Farsça tarih kitabı.
TEMELLÜK ve TESÂHÜB KAYDI
Yazma veya basma eserlerin herhangi bir yerinde kime ait olduğunu belirten kayıt.
YAZMA
Elle yazılarak ortaya konan her çeşit kitap, risâle, murakka‘, mektup, levha ve belgelerin ortak adı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER