CÂMİU’l-BEYÂN fî TEFSÎRİ’l-KUR’ÂN - TDV İslâm Ansiklopedisi

CÂMİU’l-BEYÂN fî TEFSÎRİ’l-KUR’ÂN

جامع البيان في تفسير القرآن
bk. ÎCÎ, Muînüddin
Müfessir, Şâfiî fakihi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER