CELÂLZÂDE MUSTAFA ÇELEBİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

CELÂLZÂDE MUSTAFA ÇELEBİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Kardeşi
CELÂLZÂDE SÂLİH ÇELEBİ
Kanûnî Sultan Süleyman devrinin tanınmış âlimi.
Gizli yazılarını kaleme aldığı ve Meâsir-i Selîm Hânî adlı eserinde dönemi olaylarını anlattığı padişah
SELİM I
Yavuz lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1512-1520).
Tabakātü’l-memâlik adlı eserinde dönemi olaylarını anlattığı padişah
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Devlet hizmetine girmesini sağlayan ve tezkireciliğini yaptığı kişi
PÎRÎ MEHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Tezkireciliğini yaptığı ve birlikte Mısır’a gittiği vezîriâzam
İBRÂHİM PAŞA, Makbul
Osmanlı vezîriâzamı.
Nişancılıktan çekilmesine sebep olan kişi
RÜSTEM PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
On yıl sürdürdüğü görev
REÎSÜLKÜTTÂB
Osmanlı bürokrasisinde yazı işlerini yürüten Divan Kalemi’nin âmiri.
Reîsülküttâb olarak katıldığı sefer
IRAKEYN SEFERİ
Kanûnî Sultan Süleyman’ın 1533-1535 yılları arasında yaptığı ilk İran seferi.
Yirmi üç yıl sürdürdüğü görev
NİŞANCI
Osmanlı bürokrasisinde Dîvân-ı Hümâyun üyesi olan üst düzey görevli.
Örfî hukukun ve kanunların şeriata uygunluğu konusunda iş birliği yaptığı kişi
EBÜSSUÛD EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı, hukukçu ve müfessir.
Yakından tanıyan ve hayranı olan tarihçi
ÂLÎ MUSTAFA EFENDİ
Tarihçi, şair, çok yönlü ve zengin sayıda eser vermiş Osmanlı müellifi.
Eseri
TABAKĀTÜ’l-MEMÂLİK
Celâlzâde Mustafa Çelebi’nin (ö. 975/1567) Kanûnî Sultan Süleyman dönemine ait eseri.
Eserini Türkçe'ye çevirdiği müellif
MUÎN el-MİSKÎN
Hadis âlimi, vâiz ve kadı.
Çevirisini yaptığı eser
DELÂİL-i NÜBÜVVET-i MUHAMMEDÎ
Muîn el-Miskîn’in (ö. 907/1501-1502) Hz. Peygamber’in hayatı ve mûcizelerine dair Meʿâricü’n-nübüvve adlı Farsça eserinin Celâlzâde Mustafa Çelebi (ö. 975/1567) tarafından yapılan Türkçe tercümesi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER