CEMAAT - TDV İslâm Ansiklopedisi

CEMAAT

الجماعة
CEMAAT
Müellif: İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1993
Erişim Tarihi: 20.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/cemaat--hadis
İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN, "CEMAAT", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cemaat--hadis (20.06.2024).
Kopyalama metni

Hadis şârihleri, kaynağını tesbite çalıştıkları bir hadisin Kütüb-i Sitte veya onunla birlikte Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde yer alması halinde, bütün bu eserleri ayrı ayrı zikretmek yerine kısaca “revâhü’l-cemâa” (رواه الجماعة) demeyi uygun görmüşlerdir. Meselâ Ebû Bekir İbnü’l-Arabî ʿÂriżatü’l-aḥveẕî’de, Mecdüddin İbn Teymiyye Münteḳa’l-aḫbâr’da “el-cemâa” terimini Kütüb-i Sitte musannifleri ve Ahmed b. Hanbel için, Cemmâîlî de el-Kemâl fî esmâʾi’r-ricâl’de sadece Kütüb-i Sitte musannifleri için kullanmışlardır.

Bir muhaddisin rivayetleri Kütüb-i Sitte gibi ana kaynaklarda yer almışsa bu durumu kısaca belirtmek için de “revâ lehü’l-cemâa” (روى له الجماعة) veya “ahrece lehü’l-cemâa” (أخرج له الجماعة) tabirleri kullanılmıştır. Kütüb-i Sitte imamlarının hepsinin bir muhaddise talebelik ettiklerini belirtmek üzere “revâ anhü’l-cemâatü sittühüm” (روى عنه الجماعة ستهم) dendiği de görülmektedir (Zehebî, XII, 124).


BİBLİYOGRAFYA

Tirmizî, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ (nşr. Ahmed Muhammed Şâkir), Kahire 1357/1938, I, 336.

Hatîb el-Bağdâdî, er-Riḥle fî ṭalebi’l-ḥadîs̱ (nşr. Nûreddin Itr), Beyrut 1395/1975, s. 178.

, I, 39.

, XII, 124.

, I, 22.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1993 yılında İstanbul’da basılan 7. cildinde, 289-290 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER