« Madde sayfasına git

CEMEL VAK‘ASI ile İLİŞKİLİ MADDELER

وقعة الجمل
Gerçekleştiği şehir
BASRA
Güney Irak’ta Hz. Ömer tarafından kurulan bir şehir.
Şehit edilmesi olaya gerekçe gösterilen sahâbî
OSMAN
İlk müslümanlardan, Hulefâ-yi Râşidîn’in üçüncüsü (644-656).
ALİ
İlk müslümanlardan, Hz. Peygamber’in damadı ve Hulefâ-yi Râşidîn’in dördüncüsü (656-661).
ÂİŞE
Hz. Ebû Bekir’in kızı ve Hz. Peygamber’in hanımı.
Hz. Aişe'nin yanında yer alan sahâbî
TALHA b. UBEYDULLAH
Aşere-i mübeşşereden olan sahâbî.
Hz. Aişe'nin yanında yer alan sahâbî
ZÜBEYR b. AVVÂM
Hz. Peygamber’e ilk iman edenlerden ve cennetle müjdelenen on sahâbîden biri.
Kur'an'ın hakemliğinde tarafları barışa davet eden tâbiî
K‘B b. SÛR
Basra kadısı, tâbiî.
Fitneyi kışkırtanlar arasında kabul edilenlerden
ABDULLAH b. SEBE
İslâm dünyasında ilk fitnenin ve Şiîliğin ortaya çıkışında önemli rol oynadığı ileri sürülen kimse.
Çoğunluğu Hz. Ali'ye karşı çıkan ashabı tekfir eden gruplar
ŞÎA
Hz. Peygamber’in vefatından sonra devlet yönetiminin Hz. Ali’ye ve onun soyundan gelenlere ait olduğu düşüncesi etrafında birleşen çeşitli grupların ortak adı.
Bir kısmı Hz. Ali'ye karşı çıkan ashabı tekfir eden fırka
HÂRİCÎLER
Dinî ve siyasî konulardaki aşırı görüşleri ve faaliyetleriyle tanınan fırka.
Çoğunluğu her iki tarafı haklı gören sünnî mezhep
SELEFİYYE
İtikadî konularda Kur’an ve Sünnet’in lafzına bağlı olan ve te’vili kabul etmeyen ekol.
Çoğunluğu Hz. Ali'yi haklı gören sünnî mezhep
EŞ‘ARİYYE
Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî (ö. 324/935-36) tarafından kurulan kelâm mektebi.
Çoğunluğu Hz. Ali'yi haklı gören sünnî mezhep
MÂTÜRÎDİYYE
Ebû Hanîfe (ö. 150/767) ve Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin (ö. 333/944) görüşleri etrafında oluşan kelâm mektebi.
Olayda haklı ve haksızın bilinemeyeceğini savunanlar
VÂKIFE
İmamın gerçekte ölmeyip tekrar dünyaya döneceğini ileri sürerek bir sonraki imamın imâmetini kabul etmeyen Şiî gruplarına verilen ad.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.