CEMÎL b. MA‘MER - TDV İslâm Ansiklopedisi

CEMÎL b. MA‘MER

جميل بن معمر
CEMÎL b. MA‘MER
Müellif: İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1993
Erişim Tarihi: 30.01.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/cemil-b-mamer
İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN, "CEMÎL b. MA‘MER", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cemil-b-mamer (30.01.2023).
Kopyalama metni

İslâmiyet’ten önce babasıyla birlikte Ficâr Savaşı’na katıldığı rivayet edilir. Cemîlü Büseyne diye tanınan meşhur Arap şairi Cemîl b. Abdullah b. Ma‘mer el-Uzrî ile bir ilgisi yoktur. Cemîl b. Ma‘mer, Hz. Ömer’in müslüman olduğunu Mekkeliler’e ilân etmesiyle tanınır. Ömer müslüman olduğunu herkese duyurmak için Kureyş içinde söz taşımakla tanınan Cemîl b. Ma‘mer’i buldu ve ona müslüman olduğunu, fakat bu durumu kimseye söylememesini tenbih etti. Cemîl ise hemen Mekkeliler’in toplandığı yere koştu ve, “Ömer dinden çıkmış!” diye bağırarak onun müslüman olduğunu ilân etti. Peşinden gelen Hz. Ömer ise dinden çıkmadığını, aksine müslüman olduğunu söyledi.

“Allah bir adamın içinde iki kalp yaratmamıştır” meâlindeki âyetin (el-Ahzâb 33/4) kendileri hakkında nâzil olduğu söylenen kişilerden biri de Cemîl’dir. Onun müslüman olmadan önce çok akıllı sayıldığı veya iki kalbi olduğunu, bu sebeple de Hz. Peygamber’den çok şey öğrendiğini iddia ettiği için “zü’l-kalbeyn” lakabıyla anıldığı kaydedilmektedir. Cemîl 630’da epeyce ihtiyarladığı sıralarda müslüman oldu. Babası da sahâbî idi. Huneyn Savaşı’na katıldı ve şair Ebû Hırâş el-Hüzelî’nin bir mersiye ile yâdettiği Züheyr b. Ebcer (Egar, Acve) el-Hüzelî’yi öldürdü. Mısır’ın fethine de iştirak eden Cemîl b. Ma‘mer Hz. Ömer zamanında 100 yaşlarında iken vefat etti.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 164.

, I, 348-349; IV, 472-473.

, s. 394-395.

, III, 792-793.

Müberred, el-Kâmil (nşr. Muhammed Ahmed ed-Dâlî), Beyrut 1406/1986, II, 564-567.

, I, 236.

, I, 351.

, III, 442-443.

, I, 244.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1993 yılında İstanbul’da basılan 7. cildinde, 328 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER