CİĞERDELEN - TDV İslâm Ansiklopedisi

CİĞERDELEN

Müellif:
CİĞERDELEN
Müellif: VOJTECH KOPČAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1993
Erişim Tarihi: 16.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/cigerdelen
VOJTECH KOPČAN, "CİĞERDELEN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cigerdelen (16.06.2024).
Kopyalama metni

Estergon Kalesi karşısında Tuna nehrinin sol kıyısı üzerinde kurulmuş olup kaynaklarda daha çok Ciğerdelen Parkanı şeklinde geçmektedir. 1948’e kadar Macarlar ve Slovaklar tarafından Párkány veya Parkan adıyla anılmıştır. Ciğerdelen’in bulunduğu yer yakınında, muhtemelen Tuna’dan geçişi kontrol altında tutmak üzere kurulan ve 1304 dolaylarında adına rastlanan bir kale ile Kakat adlı bir köy bulunmaktaydı. Bunlar Kanûnî Sultan Süleyman’ın 1543’teki Estergon kuşatması sırasında tahrip edildi. Estergon’un fethinden sonra 1546’da eski kalenin bulunduğu yerin batısında muhtemelen dubalar üzerinde inşa edilmiş köprüyü korumak üzere bir istihkâm yapıldı ve burası Ciğerdelen Kalesi’nin temelini oluşturdu. Osmanlılar “parkan” veya “palanka” denilen bu tip istihkâmları Balkanlar’da ve özellikle Macaristan sınır boylarında, önemli stratejik noktalarda, yol ve nehirler kenarında kurmaktaydılar. Ciğerdelen Parkanı’ndan başka Osmanlılar’ın Drégely Kalesi muhafızları da Ipel (Ipoly) nehri üzerinde Diregel Palankası’nı inşa etmişler ve her iki palanka savunma, ticareti kontrol altına alma ve vergileri toplamada önemli rol üstlenmişlerdi (, nr. 22, s. 194). Bu istihkâmlar tahta ve toprak gibi basit malzeme ile inşa ediliyordu. Ciğerdelen kare şeklinde bir plana sahipti, çevresi 400 metreden azdı ve etrafı suyunu Tuna’dan alan bir hendekle çevriliydi. 1074’te (1663) Evliya Çelebi burayı dört köşe yüksek sağlam bir kale olarak tarif eder ve üç tarafının karaya, doğu tarafının Tuna’ya baktığını, batıya açılan bir kapısı olduğunu, ağaç kapı üzerinde kulesi, kalenin dört köşesinde tabyaları ve topları bulunduğunu belirterek içinde 200 tahta örtülü ev, bir tahta minareli cami ve on küçük dükkânın yer aldığını yazar (Seyahatnâme, VI, 279).

Ciğerdelen’de diğer palanka ve parkan tipi istihkâmlar gibi müstahfız, azeb, ulûfeci, martolos, topçu vb. askerî gruplardan oluşan güçlü bir garnizon bulunuyordu. Estergon sancağına ait bir yoklama defterine göre 956’da (1549) burada Kurd b. Yûsuf kumandasında altmış bir muhafız görev yapıyordu. 965’te (1557-58) Mustafa Ağa idaresinde bulunan azeb ve reislerin sayıları 124 olup bunlar dört bölük idiler. 966 (1558-59) tarihli daha tam bir listeye göre bu sırada garnizonda 242’si reis ve azeb olmak üzere toplam 311 asker yer alıyordu. Reis ve azeb dışındaki kale muhafızları Kurd Ağa ve Hüseyin Kâhya idaresinde olup altmış yedi kişiden ibaretti. 976’da (1568-69) ise yetmiş ikisi müstahfız, 124’ü azeb ve reis, kırk beşi martolos olmak üzere toplam 241 asker bulunuyor ve bunlara yıllık olarak 233.056 akçe ödeniyordu.

978 (1570-71) tarihli Estergon sancağı mufassal tahrir defterine göre Ciğerdelen’de yalnız müslüman nüfus bulunuyordu ve bunlar yıllık olarak 150 akçe vergi veriyorlardı. 1586’da Ciğerdelen, etraftaki köylerin halkının da geldiği, her hafta kurulan bir pazar yeri özelliği kazanmıştı. 1038’de (1628-29) toplam 180, 1040’ta (1630-31) 116 ulûfeci, kırk bir azeb, kırk müstahfız ve on kadar da topçu mevcuttu.

Ciğerdelen’deki askerî garnizon Uyvar ve Leva’dan Osmanlı topraklarına gelebilecek tehlikeleri önlemekle yükümlüydü. 1590’da Budin Beylerbeyi Sinan Paşa Uyvar Kalesi kumandanı Pálffy’i saldırganlıkla suçlamış, Pálffy de 7000 atlı ve 930 piyade ile Ciğerdelen’e hücum etmiş, hücum sırasında çeşitli ateşli silâhlar ve havan topu kullanılmıştı. Uzun savaş döneminde (1593-1606) stratejik önemi oldukça artan Ciğerdelen’den kaynaklar sık sık söz eder. Nitekim daha savaşın başlangıcında F. von Teuffenbach buraya saldırmıştı. M. Pálffy kumandasındaki imparatorluk kuvvetleri 1595 Temmuzunda Ciğerdelen önlerine geldiğinde kaledeki Osmanlı garnizonu burayı terkederek Estergon tarafına geçti. O civarda bulunan Yanık Beylerbeyi Şişman Osman Paşa burayı kurtarmak için harekete geçtiyse de başarılı olamadı. 1599 Eylülünde imparatorluk kuvvetleri Ciğerdelen’de toplandı. Serdar İbrâhim Paşa idaresindeki Osmanlı ordusu buraya yaklaştığı sırada imparatorluk askerleri Estergon’a geçerek aradaki köprüyü yaktılar. 1605’te Mehmed Paşa’nın Estergon’u yeniden fethi sırasında Osmanlı kuvvetleri Ciğerdelen’i zaptedip buradan Estergon’a iki köprü kurarak karşı yakaya geçmişlerdi. Vezîriâzam Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa’nın 1663’teki Uyvar seferinde de Ciğerdelen önemli bir mücadeleye sahne oldu. Köse Ali Paşa, Gürcü Mehmed Paşa, Yûsuf Paşa ve Sarı Hüseyin Paşa idaresindeki kuvvetler 7 Ağustos 1663’te Ciğerdelen mevkiinde Uyvar Kalesi kumandanı Kont Adam Forgách’ın kuvvetlerini yenilgiye uğrattı. Macarlar yaklaşık 300 kişi kaybettikleri gibi birçok da esir verdiler. Bu umulmadık zafer Uyvar muhafızlarında hayal kırıklığına yol açtı, Osmanlılar içinse tam bir moral kaynağı oldu. Uyvar fethedilip Uyvar eyaleti kurulduğunda Estergon ile olan bağlantısı sebebiyle Ciğerdelen’in önemi daha da arttı. Bu durum köprüler ve yolların yeniden tamiriyle de ortaya çıkmaktadır.

Başarısız II. Viyana seferi sırasında Ciğerdelen’in stratejik önemi bir kere daha ön plana çıktı. Vezîriâzam Kara Mustafa Paşa Budin’e geldiği vakit Kara Mehmed Paşa’yı 5 Ekim 1683’te 30.000 kişi ile Uyvar ve Estergon’un müdafaası için görevlendirdi. Estergon’a varıldığında dubalı köprüler kurulup Ciğerdelen yakasına geçildi ve savunma pozisyonu alındı. Ciğerdelen ve aradaki köprüyü ele geçirmeye çalışan Leh Kralı Jan Sobieski’nin kuvvetleri burada 7 Ekim’de bozguna uğratıldı; Lehliler Osmanlı kaynaklarına göre 8-10.000, Leh kaynaklarına göre 1000 kadar kayıp verip geri çekildiler. Ancak 9 Ekim’de Charles Lorraine idaresindeki 30.000 asker, Ciğerdelen’in kuzeybatısında mevzilenmiş yarı sayıdaki Osmanlı fırkasına saldırdı. Mehmed Paşa’nın kuvvetleri ağır bir yenilgiye uğradı, Ciğerdelen’deki yeniçeriler büyük bir gayretle karşı koydularsa da kalabalık kuvvetler karşısında başarılı olamadılar. Ciğerdelen ve Estergon düştü, savaş sırasında Ciğerdelen Parkanı da yerle bir edildi. Böylece bu önemli Osmanlı istihkâmı ortadan kaldırılmış oldu.

Cumhuriyet dönemi kadın romancılarından Safiye Erol (ö. 1964), 1946 yılında “büyük fetihler yapmış bir milletin çocukları”nı tasvir ve “eski Türk ruhunun kuvvetli ve zayıf taraflarını ortaya koymak” amacıyla Ciğerdelen Kalesi’ni merkez yaparak Türkler’in Rumeli fetihlerini konu edinen Ciğerdelen adıyla bir roman kaleme almıştır. Cumhuriyet Türkiyesi’nin çeşitli sosyal meselelerini ve çağdaş Türk insanının kişilik problemini tarihî bir bakış ve destanî bir üslûpla işleyen tarihî roman denemesi mahiyetindeki eser yayımlandığı günlerde büyük ilgi görmüş, yayımlanışından on yedi yıl sonra Yeni İstanbul gazetesinde tefrika edilmiş (1963) ve 1974’te de ikinci defa basılmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

, nr. 22, s. 194.

, vr. 359b-363a.

Peçuylu İbrâhim, Târih (haz. Bekir S. Baykal), Ankara 1982, I, 183, 212-213, 279-281.

Mehmed Halîfe, Târîh-i Gılmânî, İstanbul 1340, s. 80-83.

, VI, 278-303.

Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât (nşr. Abdülkadir Özcan), İstanbul 1977, I, 228-229.

, I, 257-265; II, 100-105.

, I, 38-39.

L. Fekete, Az Esztergomi Szandzsák 1570. évi adóösszeírása, Budapest 1943, s. 32.

a.mlf., “Parkan”, , I (1925), s. 384-388.

G. Bayerle, Ottoman Diplomacy in Hungary: Letters from the Pashas of Buda, 1590-1593, Bloomington 1972, s. 36-37.

Mehmed Necati, Uyvar Seferi, TSMK, Revan Köşkü, nr. 1308, vr. 7a-9b.

Cevâhirü’t-tevârîh, Paris Bibliothèque Nationale, Supplément Turc, nr. 506, vr. 18a-20b.

J. Woliński, “La bataille de Parkan (7 et 9 October 1683)”, Etudes polonaises d’histoire militaire, Warszawa 1965, s. 99-104.

Th. M. Barker, “Double Eagle and Crescent”, Vienna’s Second Turkish Siege and its Historical Setting, New York 1967, s. 348-356.

O. Zirojević, “Palanka”, La ville balkanique XVe-XIXe, Sofia 1970, s. 173-180.

İnci Enginün, “Ciğerdelen”, , II, 64.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1993 yılında İstanbul’da basılan 7. cildinde, 526-527 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER