CİHÂDİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

CİHÂDİYYE

جهاديه
Müellif:
CİHÂDİYYE
Müellif: İBRAHİM ARTUK
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1993
Erişim Tarihi: 22.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/cihadiyye
İBRAHİM ARTUK, "CİHÂDİYYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cihadiyye (22.07.2024).
Kopyalama metni

II. Mahmud’un tahta çıkışının üçüncü yılında (1225/1810) eski ikiliklerin ağırlığına eşit olmak üzere 8 dirhem ağırlığında ve 200 para değerinde savaş giderlerine yardım olmak üzere çıkarılmıştır.

Vak‘anüvis Şânîzâde Mehmed Atâullah Efendi, Zilhicce 1227’de (Aralık 1812) ayarı doğru gümüşten 5 kuruş rayiçle cihâdiyyeler basıldığını bildiriyorsa da Darphâne’ye satılmış olan Galib Edhem Bey’in koleksiyonunda bulunan cihâdiyye sikkelerinin üzerindeki rakamlara göre bunların II. Mahmud’un cülûsunun üçüncü yılında kesildikleri anlaşılmaktadır. 1227’de yani beşinci senede çıkarılanlar ise ikinci defa basılmış olanlardır.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 160.

İsmâil Galib, Takvîm-i Meskûkât-ı Osmâniyye, İstanbul 1307, s. 412-413.

Süleyman Sûdi, Usûl-i Meskûkât-ı Osmâniyye ve Ecnebiyye, İstanbul 1311, s. 54.

Hasan Ferîd, Nakd ve İ‘tibâr-ı Mâlî, İstanbul 1330 r./1333, I, 192.

, I, 291.

, II, 682.

, X, 498.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1993 yılında İstanbul’da basılan 7. cildinde, 534 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER