DAHHÂK b. OSMAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

DAHHÂK b. OSMAN

الضحاك بن عثمان
Müellif:
DAHHÂK b. OSMAN
Müellif: MUSTAFA FAYDA
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1993
Erişim Tarihi: 24.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/dahhak-b-osman
MUSTAFA FAYDA, "DAHHÂK b. OSMAN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/dahhak-b-osman (24.06.2024).
Kopyalama metni

Tâbiînden olup ilimle meşgul bir aileye mensuptur. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Ahbârı, eyyâmü’l-Arab’ı ve Arap şiirini en iyi bilen kişilerdendi. Hârûnürreşîd, Abdullah b. Mus‘ab’ı Yemen’e vali tayin ettiğinde Abdullah kendisi gidinceye kadar yerine vekil olarak Dahhâk’i gönderdi. Yemen’de bir yıl kalan Dahhâk 8 Zilhicce 180’de (11 Şubat 797) Mekke’de vefat etti. Genç yaşta ölen oğlu Muhammed b. Dahhâk ve torunu Ahmed b. Muhammed de ilim ve edebiyatla meşgul olmuşlardı. Buhârî, Dahhâk’in oğlu Muhammed’in babasından hadis rivayet ettiğini zikreder. Vâkıdî (ö. 207/823), bu aileden beş kişi ile (Ahmed b. Muhammed, Muhammed b. Dahhâk, dedesi Dahhâk b. Osman, büyük dedeleri Osman b. Dahhâk ve Dahhâk b. Osman) ilim meclislerinde bulunduğunu ve karşılıklı olarak birbirlerinden faydalandıklarını söyler.

Dahhâk b. Osman dedesinden, Mâlik b. Enes’ten ve Mûsâ b. İbrâhim’den hadis rivayet etmiştir. Zübeyr b. Bekkâr, Dahhâk’in kendi hattıyla yazılmış bir kitabını gördüğünü söyler (Cemheretü Nesebi Ḳureyş, I, 6). Dahhâk’in kaynaklarda adı zikredilmeyen bu eserinden başka kitaplar yazmış olması da muhtemeldir. Nitekim İbn Sa‘d’ın eṭ-Ṭabaḳāt’ında ve Taberî’nin Târîḫ’inde Vâkıdî’den yapılan bazı iktibaslarla bizzat Vâkıdî’nin Kitâbü’l-Meġāzî’sindeki Uhud, Bedrü’l-mev‘id, Zâtürrikā‘, Müreysî‘, Hendek, Kurayza gazveleriyle ilgili birçok haber onun eserinden alınmıştır. Dahhâk’in Hz. Osman’ın şehid edilmesine dair iki ayrı rivayeti de Taberî’nin Târîḫ’inde bulunmaktadır.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 244, 293, 384, 395, 413; II, 441, 468, 472, 491, 501, 503.

, V, 422, 437; VII, 335.

a.mlf., , s. 397-398.

, s. 234.

, I, 119.

Zübeyr b. Bekkâr, Cemheretü Nesebi Ḳureyş ve aḫbâruhâ (nşr. Mahmûd Muhammed Şâkir), Kahire 1381, I, 6, 401-405, 414-415.

, IV, 413, 417.

, X, 175, 176.

, IV, 446-447.

, III, 309.

, I/2, s. 46.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1993 yılında İstanbul’da basılan 8. cildinde, 411 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER