DÂVÛD-i KAYSERÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

DÂVÛD-i KAYSERÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

داود قيصري
Mensubu olduğu entelektüel çevre
EKBERİYYE
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye (ö. 638/1240) nisbet edilen tasavvufî ve fikrî bir hareket.
Hocası
KÂŞÂNÎ, Abdürrezzâk
Tasavvufî tefsir ve terimlere dair eserleriyle tanınan mutasavvıf.
Hocası
SİRÂCEDDİN el-URMEVÎ
Şâfiî âlimi.
Himaye gördüğü devlet adamı
ORHAN
Osmanlı padişahı (1324-1362).
Etkilendiği isim
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Etkilendiği isim
SADREDDİN KONEVÎ
Vahdet-i vücûd düşüncesinin Muhyiddin İbnü’l-Arabî’den sonraki en önemli temsilcisi.
Eserine şerh yazdığı mutasavvıf
İBNÜ’l-FÂRIZ
Sultânü’l-âşıkīn olarak tanınan mutasavvıf-şair.
Şerh yazdığı eser
FUSÛSÜ’l-HİKEM
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin (ö. 638/1240) bütün fikirlerinin özeti sayılan temel eseri.
Tasavvuf anlayışının temel kavramlarından biri
VAHDET-i VÜCÛD
Varlığın birliği ve varlıkta birlik anlamında bir tasavvuf terimi; bu bağlamda Tanrı, âlem ve insan ilişkilerini açıklayan düşünce sistemi.
MEDRESE
İslâm tarihinde eğitim ve öğretim kurumlarının genel adı.
Etkilediği isim
HEMEDÂNÎ, Emîr-i Kebîr
Kübreviyye tarikatının Hemedâniyye kolunun kurucusu, Keşmir’in İslâmlaşmasında önemli tesiri bulunan sûfî.
Etkilediği isim
BEDREDDİN SİMÂVÎ
Osmanlı fakih ve mutasavvıfı, önemli bir isyan ve ihtilâl hareketinin başlatıcısı.
Etkilediği isim
MOLLA FENÂRÎ
Osmanlı âlimi.
Etkilediği isim
KUTBÜDDİN İZNİKÎ
Osmanlı âlimi ve mutasavvıfı.
Etkilediği isim
ABDULLAH BOSNEVÎ
Fuṣûṣü’l-ḥikem şerhiyle tanınan âlim ve mutasavvıf.
Etkilediği isim
BÂLÎ EFENDİ, Sofyalı
Fuṣûṣü’l-ḥikem şârihi, âlim, şair ve mutasavvıf.
Etkilediği isim
İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ
Celvetî şeyhi, müfessir, şair.
Etkilediği isim
MOLLA SADRÂ
İşrâkī, Ekberî ve Meşşâî düşünce ekollerini mezceden İranlı filozof ve âlim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER