DERVİŞ ALİ, Esved - TDV İslâm Ansiklopedisi

DERVİŞ ALİ, Esved

Müellif:
DERVİŞ ALİ, Esved
Müellif: NURİ ÖZCAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1994
Erişim Tarihi: 12.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/dervis-ali-esved
NURİ ÖZCAN, "DERVİŞ ALİ, Esved", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/dervis-ali-esved (12.04.2024).
Kopyalama metni

Buğday tenli olmasından dolayı “Esved” lakabı ile şöhret bulmuştur. Babası Kebapçızâde Bostan Efendi’dir. Kaynaklarda hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakla beraber Bursa’da doğduğu ve burada yaşadığı bilinmektedir.

Küçük yaşta devrin üstatlarından mûsiki dersleri almaya başladı. Henüz çocukluk çağında iken bestelediği eserlerle dikkati çekti. Bir müddet sonra, Ahmed Paşa Zâviyesi’nin bânisi Şeyh Hayreddin Efendi zamanında tekkenin zâkirbaşılığına getirildi. Bu vazifede iken genç yaşta vefat etti ve Murâdiye’de Beşikçiler Kapısı civarındaki mezarlığa defnedildi.

Kuvvetli bir hâfızaya ve tabii bir ses güzelliğine sahip olan Derviş Ali, bu özellikleriyle zamanın önde gelen zâkirbaşıları arasında yer almıştır. Ayrıca bestelediği eserlerle de bestekârlık sahasındaki kudretini ortaya koymuştur. Özellikle murabba ve savtlarda gösterdiği başarı mûsikişinaslar arasında büyük takdir görmüş, ancak bu eserlerinden hiçbiri günümüze ulaşmamıştır.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 523-524.

Mehmed Râşid, Zübdetü’l-vekāyi‘, Millet Ktp., Ali Emîrî, Tarih, nr. 89, vr. 320a-321b.

Mehmed Fahreddin, Gülzâr-ı İrfân, Millet Ktp., Ali Emîrî, Şer‘iyye, nr. 1098, vr. 349b-350a.

Mahmut Ragıp Gazimihal, Bursada Musiki, Bursa 1943, s. 11-12.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1994 yılında İstanbul’da basılan 9. cildinde, 192 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER