EBÛ KUDÂME es-SERAHSÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

EBÛ KUDÂME es-SERAHSÎ

أبو قدامة السرخسي
Müellif:
EBÛ KUDÂME es-SERAHSÎ
Müellif: MÜCTEBA UĞUR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1994
Erişim Tarihi: 30.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-kudame-es-serahsi
MÜCTEBA UĞUR, "EBÛ KUDÂME es-SERAHSÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-kudame-es-serahsi (30.05.2024).
Kopyalama metni

Serahs’ta doğdu. Benî Yeşkür kabilesinin âzatlı kölesidir. Adından çok künyesiyle meşhur olmuştur. İlk tahsilinden sonra Nîşâbur’a giderek orada yerleşti. Devrin tanınmış hadis âlimlerinden ders alarak tahsilini tamamladı ve diğer ilim merkezlerine bu maksatla pek çok seyahat yaptı. Ders aldığı âlimler arasında Süfyân b. Uyeyne, Yahyâ b. Saîd el-Kattân, Abdurrahman b. Mehdî, Vekî‘ b. Cerrâh ve Yezîd b. Hârûn gibi meşhur muhaddisler yer alır. Kendisinden de Buhârî, Müslim, Nesâî, İbn Huzeyme, Ebû Zür‘a er-Râzî, Ebû Hâtim er-Râzî vb. muhaddisler rivayette bulunmuşlardır.

Sika bir muhaddis olarak bilinen Ebû Kudâme es-Serahsî, devrinde yapılan kelâmî tartışmalarda sünneti ve hadis ilimlerini savundu. Serahs, Nîşâbur ve çevresinde sünnetin ve hadis ilimlerinin yerleşip yayılmasında önemli rolü oldu. 237 (851) yılında Fârâb’da hadis meclisleri kurarak dersler verdi. Ṣaḥîḥ-i Buḫârî’de on üç, Ṣaḥîḥ-i Müslim’de kırk sekiz rivayeti bulunmaktadır.

Ebû Kudâme 241 yılının Rebîülevvel ayında (Ağustos 855) Fârâb’da vefat etti ve orada defnedildi.


BİBLİYOGRAFYA

, V, 383.

a.mlf., , II, 376.

, II/2, s. 317.

, I, 198.

, II, 500, 501.

a.mlf., , XI, 405-406.

a.mlf., , I, 436.

, VII, 16-17.

, s. 250.

, II, 99.

, II/1, s. 166-167.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1994 yılında İstanbul’da basılan 10. cildinde, 177 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER