EDEBİYAT FAKÜLTESİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

EDEBİYAT FAKÜLTESİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Fakülte yayınlarından
DÂRÜLFÜNUN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI
İstanbul Dârülfünunu Edebiyat Fakültesi tarafından 1916-1933 yılları arasında çıkarılan ilmî mecmua.
Fakülte yayınlarından
TARİH DERGİSİ
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü süreli yayın organı.
Fakülte yayınlarından
TARİH ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırmaları Enstitüsü’nün yayın organı.
Fakülteye bağlı bir enstitü tarafından yayımlanan dergi
TÜRKİYAT MECMUASI
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1925 yılından beri çıkarılmakta olan bilimsel dergi.
Fakülteye bağlı bir araştırma merkezinin yayımladığı dergi
İCTİMÂİYYAT MECMUASI
1917 yılında yayımlanan ilk Türkçe toplum bilimi dergisi.
Meşhur hocalarından
UŞAKLIGİL, Halit Ziya
Edebiyât-ı Cedîde’ye mensup romancı ve yazar.
Meşhur hocalarından
CENAB ŞAHABEDDİN
Servet-i Fünûn dönemi şair ve nesir yazarı.
Meşhur hocalarından
BOLAYIR, Ali Ekrem
Daha çok II. Meşrutiyet’ten sonra yayımladığı hamâsî şiirleriyle tanınan Servet-i Fünûn devri şair ve yazarı.
Meşhur hocalarından
GÖKALP, Ziya
Türkçülük akımının nazariyatçısı, fikir adamı, sosyolog ve eğitimci.
Meşhur hocalarından
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Meşhur hocalarından
GIESE, Wilhelm Friedrich Carl
Alman Türkologu ve Osmanlı tarihçisi.
Meşhur hocalarından
BABANZÂDE AHMED NAİM
Müderris, mütercim, fikir adamı ve yazar.
Meşhur hocalarından
BEYATLI, Yahya Kemal
Türk şairi ve nesir yazarı.
Meşhur hocalarından
BALTACIOĞLU, Ismayıl Hakkı
Eğitimci, yazar ve hattat.
Meşhur hocalarından
İZMİRLİ, İsmail Hakkı
Osmanlılar’ın son döneminde yetişen ve yeni ilm-i kelâm hareketini temsil eden âlim.
Meşhur hocalarından
ERİŞİRGİL, Mehmet Emin
Felsefeci, eğitimci ve siyaset adamı.
Meşhur hocalarından
TOGAN, Ahmet Zeki Velidi
Türk tarihçisi.
Meşhur hocalarından
TARLAN, Ali Nihad
Divan edebiyatı araştırmacısı, şair ve yazar.
Meşhur hocalarından
CAFEROĞLU, Ahmet
Türk dili âlimi.
Meşhur hocalarından
TANPINAR, Ahmet Hamdi
Cumhuriyet dönemi şairi, romancı, deneme yazarı ve edebiyat tarihçisi.
Meşhur hocalarından
LEVEND, Agâh Sırrı
Eğitimci, edebiyat tarihçisi ve dilci.
Önemli hocalarından
KAFESOĞLU, Halil İbrahim
Türk kültür tarihçisi ve fikir adamı.
Meşhur hocalarından
ONAN, Necmettin Halil
Cumhuriyet dönemi şairlerinden, eğitimci.
Nazi Almanyası’ndan ayrılıp gelerek ders veren hocalardan
RITTER, Hellmut
Türkiye’de Batılı anlamda Doğu dilleri filolojisinin ve Türkoloji’nin kurucusu Alman bilim adamı.
Yabancı meşhur hocalardan
ERDMANN, Kurt
Türk ve İslâm sanatları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Alman sanat tarihçisi.
Şimdiki binanın mimarı
ELDEM, Sedat Hakkı
Türk mimarlık tarihine dair yayınları olan ve pek çok önemli binayı yapan son dönem mimarlarından.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER