EDÎB-i NÎŞÂBÛRÎ, Muhammed Takī - TDV İslâm Ansiklopedisi

EDÎB-i NÎŞÂBÛRÎ, Muhammed Takī

محمد تقي أديب نيشابوري
Müellif:
EDÎB-i NÎŞÂBÛRÎ, Muhammed Takī
Müellif: RIZA KURTULUŞ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1994
Erişim Tarihi: 25.09.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/edib-i-nisaburi-muhammed-taki
RIZA KURTULUŞ, "EDÎB-i NÎŞÂBÛRÎ, Muhammed Takī", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/edib-i-nisaburi-muhammed-taki (25.09.2023).
Kopyalama metni

Nîşâbur’un güneyinde Hayrâbâd köyünde doğdu. Kendisinden önce yaşayan ve Edîb-i Nîşâbûrî diye meşhur olan Şeyh Abdülcevâd’dan ayırt edilmek için “Edîb-i Sânî” diye anılır. Afganistan’da kabile reisliği yapan ailesi daha sonra İran’a gelip yerleşmişti. Edîb-i Nîşâbûrî okuma yazmayı terzilik yapan babası Mirza Esedullah’tan öğrendi. On sekiz yaşına kadar babasının yanında çalıştı. Daha sonra babası onu Meşhed’e gönderdi, ancak hocasını beğenmediği için Nîşâbur’a döndü. Bir süre tanınmış bir âlim olan dayısı Şeyh Muhammed Kedkenî’den ders aldıktan sonra Abdülcevâd Edîb-i Nîşâbûrî, Âgā Büzürg Hekîm Şehîdî ve Şeyh Esedullah-ı Yezdî gibi âlimlerin derslerine devam etti. İran ve Arap dili ve edebiyatları, mantık, felsefe, dinî ilimler, astronomi ve eski tıp alanlarında bilgi sahibi oldu. Öğrenimini tamamladıktan sonra Meşhed’de, evinde ve evinin dışında yedi ayrı medresede ders veren Edîb-i Nîşâbûrî öğrencilerinden aldığı az bir ücretle geçimini sağladı. Kendisine ancak ömrünün sonlarına doğru Âsitân-ı Kuds vakıflarından maaş bağlandı. 11 Aralık 1976’da öldü.

Eserlerinden çok hocalığı ile tanınan Edîb-i Nîşâbûrî birçok müderris, vâiz, yazar, araştırmacı, üniversite profesörünün yetişmesini sağlamıştır. Öğrencileri tarafından derlenen Risâle-i Kâfiye ve bu kitaba ek olarak yazılmış Gevhernâme, Ṭarîḳatnâme, Târîḫ-i Edebiyyât-ı ʿArab, Târîḫ-i Edebiyyât-ı Îrân, Tâbiş-i Cân u Bîniş-i Revân, Ârâyiş-i Süḫan adlı eserleriyle divanı henüz basılmamıştır.


BİBLİYOGRAFYA

Muhammed Rızâ Hakîmî, “Edîb-i Nîşâbûrî Marûf bi «Edîb-i S̱ânî»”, Yâdnâme-i Edîb-i Nîşâbûrî (nşr. Mehdî Muhakkık), Tahran 1365 hş./1986, s. 1-24.

Ali Ekber İlâhî Horasânî, “Ḥüccetülḥaḳ Şeyḫ Muḥammed Taḳī Edîb-i Nîşâbûrî «Vîjeġīhâ u Ḫâṭırât»”, a.e., s. 25-33.

Ali Mûsevî Germârûdî, “Edîb-i Nîşâbûrî-yi Düvvüm”, a.e., s. 34-39.

Ahmed Edîb Nîşâbûrî, “Peyvest: Şerḥ-i Muḫtaṣarî ez Zindegânî-yi Üstâd ve Vaṣiyyetnâme-i Û”, a.e., s. 355-363.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1994 yılında İstanbul’da basılan 10. cildinde, 423-424 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER