el-AKĀİDÜ’ş-ŞEYBÂNİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-AKĀİDÜ’ş-ŞEYBÂNİYYE

bk. el-AKĪDETÜ’ş-ŞEYBÂNİYYE
Kādiriyye tarikatı şeyhlerinden Ebû Muhammed Yûnus b. Yûsuf eş-Şeybânî’nin (ö. 619/1222) akaide dair manzum risâlesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER