el-BEYKŪNİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

el-BEYKŪNİYYE

البيقونية
el-BEYKŪNİYYE
Müellif: ALİ OSMAN KOÇKUZU
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 04.06.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/el-beykuniyye
ALİ OSMAN KOÇKUZU, "el-BEYKŪNİYYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/el-beykuniyye (04.06.2023).
Kopyalama metni

el-Beyḳūniyye veya el-Manẓûmetü’l-Beyḳūniyye adıyla bilinen risâlenin müellifi olan Ömer (Tâhâ) b. Muhammed b. Fettûh el-Beykūnî ed-Dımaşkī hakkında fazla bilgi yoktur.

Hadis usulüne dair otuz dört beyitten ibaret küçük bir risâle olan el-Beyḳūniyye kolay ve akıcı bir üslûba sahiptir. Hadis usulü kitapları arasında orijinal bir mahiyeti olmamakla birlikte hadis türlerini kısa ve özlü bir şekilde tarif etmesiyle dikkati çeker. Kolay ezberlenebilmesi sebebiyle de sahasında şöhret bulmuştur.

el-Beyḳūniyye’nin belli başlı şerh ve hâşiyeleri şunlardır. 1. Abdülkādir b. Celâleddin el-Mahallî, Fetḥu’l-ḳādiri’l-muġīs̱ (TSMK, III. Ahmed, nr. 553, 339 varak). 2. Muhammed b. Abdülbâkī b. Yûsuf ez-Zürkānî, Şerḥ ʿale’l-Manẓûmeti’l-Beyḳūniyye (Kahire 1305, 1310); bu şerhle birlikte basılan Atıyyetullah b. Atıyye el-Üchûrî’nin hâşiyesi. 3. Câdelmevlâ diye tanınan Muhammed b. Ma‘dân, Ḥâşiye ʿale’l-Manẓûmeti’l-Beyḳūniyye. 4. Mahmud Neşşâbe, el-Behcetü’l-vażʿiyye şerḥu metni’l-Beyḳūniyye (Trablusşam 1328). Ayrıca esere Sıddîk Hasan Han’ın el-ʿUrcûn fî şerḥi’l-Beyḳūn, Bedreddin el-Hasenî’nin de ed-Dürerü’l-behiyye fî şerḥi’l-Manẓûmeti’l-Beyḳūniyye adlarıyla birer şerh yazdıkları ve Hasan Muhammed el-Meşşât’ın el-Beyḳūniyye şerhinin Cidde’de yayımlandığı (1392/1972) kaydedilmektedir.

Risâle bazan 2-3 sayfa halinde müstakil olarak, fakat daha çok şerhleriyle birlikte defalarca basılmıştır. Özellikle Mısır’da (1273, 1276, 1297, 1302, 1306, 1322) ve Bombay’da (1274) yapılan baskıları bilinmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

Hâkim en-Nîsâbûrî, Maʿrifetü ʿulûmi’l-ḥadîs̱ (nşr. Seyyid Muazzam Hüseyin), Haydarâbâd 1935 ⟶ Medine 1397/1977, nâşirin girişi.

Abdülhak ed-Dihlevî, Muḳaddime fî uṣûli’l-ḥadîs̱ (nşr. Selmân Hüseynî en-Nedvî), Leknev 1406/1986, nâşirin girişi, s. 21.

, I, 366, 619.

, II, 396; , II, 419.

Abdullah Sirâceddin, Şerḥu Manẓûmeti’l-Beyḳūniyye, Halep 1372, s. 156.

, XII, 40.

, II, 283.

, s. 218.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 6. cildinde, 68 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER