ALİ OSMAN KOÇKUZU - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ OSMAN KOÇKUZU

1936-2020
Müellif toplam 31 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, Hadis, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Tasavvuf, Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHLÂKU’n-NEBÎ
Ebü’ş-Şeyh el-İsfahânî’nin (ö. 369/979) Hz. Peygamber’in şemâil ve ahlâkına dair eseri.
AYNÎ, Bedreddin
Türk asıllı Hanefî fakihi, tarihçi, hadis ve dil âlimi.
BAHÂEDDİN EFENDİ
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi, âlim.
el-BEYÂN ve’t-TA‘RÎF
İbn Hamza el-Hüseynî’nin (ö. 1120/1708) hadislerin vürûd sebeplerine dair eseri.
el-BEYKŪNİYYE
Beykūnî (ö. 1080/1669 [?]) tarafından kaleme alınan hadis usulüne dair manzum risâle.
BULÛGU’l-MERÂM
İbn Hacer el-Askalânî’nin (ö. 852/1449) ahkâm hadislerini ihtiva eden eseri.
EBÛ CA‘FER en-NÜFEYLÎ
Hadis hâfızı.
EBÛ İSHAK es-SEBÎÎ
Kûfeli hadis ve kıraat âlimi, tâbiî.
EBÛ MES‘ÛD ed-DIMAŞKĪ
Hadis hâfızı.
EBÛ NASR es-SİCZÎ
Hadis hâfızı.
EBÛ RİFÂA
Sahâbî.
EBÛ SAÎD el-MAKBÜRÎ
Muhadramûndan kabul edilen Medineli muhaddis.
EBÜ’t-TUFEYL
En son vefat eden sahâbî.
EBÜ’z-ZİNÂD
Hadis hâfızı ve fakih tâbiî.
ESREM
Hadis hâfızı ve fakih.
FAHRİ EFENDİ
Din âlimi, müderris ve müellif.
FİREBRÎ
Buhârî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ adlı eserinin en önemli râvisi.
HACIVEYİSZÂDE MUSTAFA
Konya’nın dinî hayatını etkileyen şahsiyetlerden biri.
HAVKALE
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh cümlesinin kısaltılmış şekli.
İBN ŞÂHİN
Nâsiḫu’l-ḥadîs̱ ve mensûḫuh adlı eseriyle tanınan hadis hâfızı.
İBNÜ’l-CÂRÛD
Hadis hâfızı ve fakih.
İBNÜ’l-CEBBÂB
Hadis hâfızı ve Mâlikî fakihi.
İBNÜ’l-ESÎR, Mecdüddin
Hadis ve tefsir âlimi, edebiyatçı ve biyografi yazarı.
İBNÜ’l-HARRÂT
Hadis hâfızı ve fakih.
İBNÜ’s-SAFFÂR, Ebü’l-Velîd
Hadis ve fıkıh âlimi, kadı.
el-İKMÂL
İbn Mâkûlâ’nın (ö. 475/1082’den sonra) biyografik eseri.
el-İ‘TİBÂR
Hâzimî’nin (ö. 584/1188) nâsih ve mensuh hadisler konusundaki eseri.
KİTÂBÜ’l-İLEL
Ahmed b. Hanbel’in (ö. 241/855) hadislerde ve râvilerde görülen kusurlara dair eseri.
KİTÂBÜ’l-İLEL
Ebû Îsâ et-Tirmizî’nin (ö. 279/892) hadislerde ve râvilerde görülen kusurlara dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER