ESED b. AMR - TDV İslâm Ansiklopedisi

ESED b. AMR

أسد بن عمرو
Müellif:
ESED b. AMR
Müellif: ORHAN ÇEKER
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1995
Erişim Tarihi: 29.03.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/esed-b-amr
ORHAN ÇEKER, "ESED b. AMR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/esed-b-amr (29.03.2023).
Kopyalama metni

Kûfeli olduğu ve fıkıh tahsilini Ebû Hanîfe’den yaptığına dair bilgiler dışında hayatının ilk dönemleriyle ilgili herhangi bir kayıt yoktur. Hârûnürreşîd çok itibar ettiği Esed’i kızıyla evlendirmiş, Ebû Yûsuf’tan sonra Bağdat kadısı tayin etmiş ve beraberinde hacca götürmüştür. Ayrıca Vâsıt kadılığı da yapmış olan Esed b. Amr Ebû Hanîfe’nin eserlerini tedvin eden ilk on kişiden biridir. Re’y taraftarlığı yanında hadisçilik yönü de olup pek çok hadis rivayet etmiştir. Rebîatürre’y, Haccâc b. Ertât, Mutarrif b. Tarîf, İbrâhim b. Cerîr b. Abdullah, Yezîd b. Ebû Ziyâd gibi muhaddislerden hadis dinlemiş, Ahmed b. Hanbel, İbrâhim b. Mûsâ el-Ferrâ, Ahmed b. Menî‘, Hasan b. Muhammed ez-Za‘ferânî, Muhammed b. Bekkâr b. Reyyân kendisinden rivayette bulunmuştur. Yahyâ b. Maîn, Ahmed b. Hanbel, Ebû Dâvûd, Dârekutnî gibi hadis tenkitçileri onun hakkında müsbet kanaat beyan ederken Buhârî, Nesâî, İbn Hibbân, Fellâs gibi muhaddisler güvenilir olmadığını belirtmişlerdir. Ancak ikinci grubun aleyhte tutumu genellikle re’y taraftarı olmasına dayanmaktadır.

190’da (806) vefat eden Esed b. Amr’ın ölüm tarihi olarak 188 (804) yılı da verilmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, VII, 331.

, II, 27-28.

, II, 49.

a.mlf., eḍ-Ḍuʿafâʾ, s. 24.

a.mlf., eḍ-Ḍuʿafâʾ ve’l-metrûkîn (nşr. Abdülaziz İzzüddin es-Sîrvân, el-Mecmûʿ fi’ḍ-ḍuʿafâʾ ve’l-metrûkîn içinde), Beyrut 1405/1985, s. 412.

, s. 24.

, I, 23-25.

, II, 337-338.

, I, 106.

, I, 237.

a.mlf., , I, 206-207.

, IX, 6.

, X, 203.

, I, 376-379.

, I, 383-385.

, s. 17.

, II, 162-163.

, s. 44-45.

, I, 287.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1995 yılında İstanbul’da basılan 11. cildinde, 365-366 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER