ORHAN ÇEKER - TDV İslâm Ansiklopedisi

ORHAN ÇEKER

Müellif toplam 21 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDURRAHMAN b. GANM
Sahâbe ve tâbiîn devrinin tanınmış Şam ve Filistin fakihi.
ABDURRAHMAN b. HUCEYRE
Tâbiîn devri âlimlerinden, Mısır kadısı.
ÂCURRÎ
Tanınmış muhaddis ve fıkıh âlimi.
BEKKÂR b. KUTEYBE
Mısır’da kadılık yapmış Hanefî fakihi, muhaddis.
BELLÛTÎ
Endülüslü fakih ve edip.
BERKĪ
İmâmiyye mezhebine mensup Şiî fakihi.
BEYNÛNET
Koca ile karısı arasında meydana gelen kesin ayrılık mânasında bir fıkıh terimi.
BİKR
Cinsî münasebette bulunmamış kadın için kullanılan bir fıkıh terimi.
CÎVEN
Hindistanlı Hanefî fakihi, müfessir ve mutasavvıf.
EBDÂN
Emeğe dayalı iş ortaklığı anlamında İslâm hukuku terimi.
EBÜ’l-FEREC eş-ŞÎRÂZÎ
Hanbelî fıkıh âlimi.
EMVÂL
Sermaye ağırlıklı ticarî şirketleri ifade eden İslâm hukuku terimi.
ESED b. AMR
Ebû Hanîfe’nin talebelerinden, Bağdat ve Vâsıt kadısı.
HALVET
Nikâh akdinden sonra ve birleşmeden önce kadın ve erkeğin baş başa kalmasını ifade eden fıkıh terimi.
HAVÂİC-i ASLİYYE
Zekât matrahı dışında tutulan temel ihtiyaç malları anlamında fıkıh terimi.
HÜNSÂ
Çift cinsiyetli veya cinsiyeti belirsiz kimseler için kullanılan bir fıkıh terimi.
İHTİLÂM
Rüyada cinsel haz duyup cünüp olmak anlamında fıkıh terimi.
KIZ
MA‘N b. ÎSÂ
İmam Mâlik’in talebesi.
SÜLEYMAN b. YESÂR
Medineli meşhur yedi tâbiîn fakihinden biri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER