et-TAKRÎB ve’t-TEYSÎR - TDV İslâm Ansiklopedisi

et-TAKRÎB ve’t-TEYSÎR

التقريب والتيسير
bk. MUKADDİMETÜ İBNİ’s-SALÂH
İbnü’s-Salâh eş-Şehrezûrî’nin (ö. 643/1245) usûl-i hadîse dair meşhur eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER