EVS b. HAVLÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

EVS b. HAVLÎ

أوس بن خولي
EVS b. HAVLÎ
Müellif: MEHMET ALİ SÖNMEZ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1995
Erişim Tarihi: 22.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/evs-b-havli
MEHMET ALİ SÖNMEZ, "EVS b. HAVLÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/evs-b-havli (22.07.2024).
Kopyalama metni

Annesi Cemîle bint Übey, münafıklığı ile meşhur Abdullah b. Übey b. Selûl’ün kardeşidir. İslâm’ın ilk yıllarında okuma yazma bilen az sayıdaki sahâbîlerden biri olan Evs Hz. Peygamber’in vahiy kâtiplerindendi. İyi yüzmesi ve ok atmadaki maharetiyle de bilinirdi. Başta Bedir, Uhud ve Hendek gazveleri olmak üzere Hz. Peygamber’in katıldığı bütün savaşlarda bulundu. Hicretten sonra Resûl-i Ekrem onunla muhacirlerden Şücâ‘ b. Vehb el-Esedî arasında kardeşlik bağı (muâhât) kurdu. Evs’in Hz. Ömer’le kardeş yapıldığı ve Resûlullah’ın meclisinde onunla gün aşırı nöbetleşe kalarak olup biten hadiseleri ve yeni bilgileri birbirlerine anlattıkları da rivayet edilmektedir (İbn Beşküvâl, II, 603). Umretü’l-kazâ’da Kureyşliler’in muhtemel bir saldırısını önlemek için görevlendirilen 200 askerin başına Hz. Peygamber’in Evs’i getirmesi onun iyi bir savaşçı olduğunu göstermektedir. Evs b. Havlî Hz. Peygamber’in naaşının yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi işine ensarı temsilen bizzat katılmıştır.

Kaynaklarda, Evs b. Havlî’nin Hz. Osman’ın şehid edilmesinden önce Medine’de vefat ettiği belirtilmekte, fakat kesin bir tarih verilmemektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 260.

İbn Mâce, “Cenâʾiz”, 65.

, III, 542-543.

, I, 77-78.

İbn Beşküvâl, Ġavâmizü’l-esmâʾi’l-mübheme (nşr. İzzeddin Ali Seyyid – Muhammed Kemâleddin İzzeddin), Beyrut 1987, II, 602-603.

, I, 170.

a.mlf., , I, 471.

, I, 84.

M. Mustafa el-A‘zamî, Küttâbü’n-nebî, Riyad 1401/1981, s. 46-47.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1995 yılında İstanbul’da basılan 11. cildinde, 543 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER