MEHMET ALİ SÖNMEZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET ALİ SÖNMEZ

Müellif toplam 32 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis, Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDULLAH b. EBÛ BEKİR
Hz. Ebû Bekir’in oğlu, sahâbî.
ABDURRAHMAN b. ZEYD
Emevîler devrinde Mekke valiliği yapan sahâbî.
AHMED b. MENΑ
Horasanlı tanınmış hadis hâfızı.
ALİ b. HUCR
Devrinde Horasan’ın üç büyük hadis imamından biri olan âlim.
ALİ b. MEDÎNÎ
İlelü’l-hadîs alanında meşhur olan muhaddis.
ÂRİM el-BASRÎ
Meşhur hadis hâfızı.
ASBAĞ b. FEREC
Mısırlı muhaddis ve Mâlikî fakihi.
EBÛ KUREYŞ
Hadis hâfızı.
EBÛ MÛSÂ el-MEDÎNÎ
Hadis hâfızı.
EBÛ RÜHM
Sahâbî.
EBÜ’n-NADR et-TÛSÎ
Hadis hâfızı, fakih.
EBÜ’z-ZÜBEYR
Hadis hâfızı, tâbiî.
ERZEN, İsmail Hatip
Son devir din âlimlerinden.
EŞ‘ARÎ, Ahmed b. Muhammed
Endülüslü fakih, muhaddis ve edip.
EVS b. HAVLÎ
Sahâbî.
FİRYÂBÎ, Ca‘fer b. Muhammed
Muhaddis, fakih ve müfessir.
GAYLÂN b. SELEME
Şair sahâbî.
HAKEM b. AMR
Sahâbî, Horasan valisi.
HÂKİM el-KEBÎR
Horasanlı muhaddis, Tûs ve Şâş kadısı.
HÂLİD b. BÜKEYR
İlk müslümanlardan.
HANEŞ b. ABDULLAH
Endülüs ve Mağrib fetihlerine iştirak eden tâbiî.
HÂRİS b. EBÛ DIRÂR
Hz. Peygamber’in hanımlarından Cüveyriye’nin babası, sahâbî.
HAYVE b. ŞÜREYH
Muhaddis, fakih ve zâhid.
İBN AMMÂR el-CEZÂİRÎ
Cezayir müftüsü, muhaddis, şair ve edip.
İBN EBÛ ARÛBE
Hadisleri ilk defa konularına göre tasnif eden muhaddis ve fakih.
İBN FERHÛN, Bedreddin
Hadis, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
İBN HİBBÂN
Hadis ve fıkıh âlimi.
İBNÜ’n-NABLUSÎ
Fâtımî Halifesi Muiz-Lidînillâh’ın emriyle öldürülen fakih ve muhaddis.
el-MÜSNEDÜ’s-SAHÎH
İbn Hibbân’ın (ö. 354/965) sahih hadisleri kısım ve nevilerine göre tertip ettiği eseri.
es-SİKĀT
İbn Hibbân’ın (ö. 354/965) sika kabul ettiği hadis râvilerini tanıttığı eseri.
ŞERÎK b. ABDULLAH
Hadis hâfızı, kadı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER